ASVL er sterkt kritisk til at regjeringen nå vurderer å gjøre arbeid til utviklingshemmede til et kommunalt ansvar, mens andre grupper ivaretas av staten.

Diskriminering.jpg

I desember la Regjeringen frem lovproposisjon 39 L, med en egen meldingsdel.

Det er endringene i arbeidsmiljøloven som har vært mest omdiskutert, men meldingen sier også at regjeringen vurderer å overføre noen arbeidsmarkedstiltak til kommunene. Det gjelder arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og muligens et fremtidig arbeidsmarkedstiltak for personer som har en lengre vei å gå for å finne sin vei i arbVeidslivet, basert på det som i dag er kjent som Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).

Varig tilrettelagt arbeid er tilrettelagte arbeidsplasser til blant annet personer med utviklingshemning. 

Sterk motstander

ASVL er sterk motstander av denne siden ved forslaget.

Hensikten med Ansvarsreformen i 1991 var blant annet å sikre at også utviklingshemmede kunne bli en del av arbeidslivet i sine hjemkommuner. Ansvaret for et arbeidsmarkedstilbud til denne gruppen, ble lagt til staten.

Forslaget fra Regjeringen vil snu om på dette, og sette utviklingen flere tiår tilbake. Hvis kommunene får ansvaret for et arbeidsmarkedstilbud til dem som står lengst fra arbeidslivet, vil gruppen måtte konkurrere om midler til andre kommunale formål, som barnehage, skole  og sykehjem.

-Slik det fungerer i dag, sikrer staten et tilbud til denne  gruppen over hele landet. Hvis regjeringen faller ned på at tiltakene skal overføres kommunene, vil dette skape et skille, der bare de som trenger minst hjelp for å finne sin plass i arbeidslivet, blir et statlig ansvar. Utviklingshemmede og andre med behov for mer bistand, blir igjen skjøvet til den nederste enden av bordet. Regjeringen åpner derfor å lage et B-lag i arbeidsmarkedspolitikken, noe som kan sidestilles med diskriminering, sier Sandvik. 

Et tidsskille

ASVL har fremført sitt syn i et høringssvar. I tillegg har vi fremført våre synspunkter for en samlet arbeids- og sosialkomité 21. januar. 

-Vi håper regjeringen lytter denne gangen. Går dette gjennom, snakker vi om et tidsskille i arbeidsmarkedspolitikken. Og skiftet vil ikke gagne de som trenger mest hjelp for å finne sin vei i arbeidslivet, sier Sandvik.

ASVL vil i tiden som kommer bruke alle tilgjengelige kanaler for å hindre at Regjeringen ender med å kommunalisere disse tiltakene.