Utviklingshemmede i jobb opplever høyere livskvalitet enn de som ikke er i jobb. Det gjelder enten det er snakk om arbeid i skjermet eller ordinær virksomhet.

Stian Reinertsen_bredde_NAPHA.jpg

Nylig kom en doktorgrad der noe av målsetningen var å måle om det er en sammenheng mellom jobb og livskvalitet blant personer med utviklingshemmede.

Det er Stian Reinertsen som har stått for forskningen. Han jobber som rådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), en avdeling under NTNU Samfunnsforskning.

Hans banebrytende arbeid viser blant annet:

  • At utviklingshemmede som jobber i vekstbedrifter rapporterer at de har høyere livskvalitet enn utviklingshemmede som kun har et kommunalt dagtilbud.
  • At utviklingshemmede som jobber i ordinære virksomheter sier de har høyere livskvalitet enn utviklingshemmede med et kommunalt dagtilbud.
  • Reinertsen finner ingen forskjell i opplevd livskvalitet mellom utviklingshemmede i vekstbedrifter og utviklingshemmede i ordinære virksomheter.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i personer med likt funksjonsnivå.

Selv om undersøkelsene bygger på et begrenset antall observasjoner, tyder mye på at arbeid er en markant fellesnevner for utviklingshemmedes opplevelse av livskvalitet.

Les mer Reinertsens avhandling på NAPHA.NO

Reinertsen, S. (2015). Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemming (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim: NTNU