Informasjon:

NAVs informasjon om AFT

Kilde: NAVs informasjon om AFT

Oppsummering: NAVs informasjon om arbeidsforberedende trening. AFT er et tiltak for personer som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø, i en oppstartsfase, før man går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Aticos brosjyre om AFT

Kilde: Aticos brosjyre om AFT

Oppsummering: Aticos utfyllende informasjon om AFT, gir god innsikt i hvordan et forløp med AFT kan se ut.

NAVs kravspesifikasjon for tiltaksarrangører

Kilde: NAVs kravspesifikasjon for tiltaksarrangører

Oppsummering: NAVs kravspesifikasjon for arbeidsforberedende trening fra 2016. Informasjon og krav til arbeidsplasser som ønsker å drive med AFT.

NAVs regler vedrørende AFT

Kilde: NAVs regler vedrørende AFT

Oppsummering: NAVs regler dekker blant annet AFTs formål, krav til innhold, personkrets, varighet, ansettelsesforhold, med mer.

Veileder for AFT og VTA, 2016

Kilde: Veileder for AFT og VTA, 2016

Oppsummering: NAVs veileder for AFT og VTA fra 2016, beskriver hva som skal til for at en bedrift skal kunne godkjennes for å arrangere tiltakene VTA og AFT.

Veileder for Grønt Arbeid

Kilde: Veileder for Grønt Arbeid

Oppsummering: Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer. Veilederen inneholder informasjon om programmet, og gjennomføring.

Kvalitetssikringsvedlegg til veileder for Grønt Arbeid

Kilde: Kvalitetssikringsvedlegg til veileder for Grønt Arbeid

Oppsummering: Kvalitetssikringsvedlegg for Grønt Arbeid. Inneholder kunnskapsmål, ferdighetsmål, og kompetansemål.

Inn på tunet-tjenester (Grønt Arbeid)

Kilde: Inn på tunet-tjenester (Grønt Arbeid)

Oppsummering: Veileder for godkjenning av å kunne bli Inn på tunet-tilbyder. Inneholder informasjon rundt hvem som kan bli godkjent, og hvordan man blir det.

Øvrige dokumenter for ‘Inn på tunet’

Kilde: Øvrige dokumenter for ‘Inn på tunet’

Oppsummering: Matmerks side med dokumenter for etablerte og kommende IPT-tilbydere.

UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Kilde: UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Oppsummering: Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rettet mot ungdom som har lite motivasjon for ordinær skole, og kan ha utfordringer med å utføre fag- eller svennebrev. Praksisbrevordningen er en mer strukturert og gruppebasert ordning, som ikke er individuelt tilpasset, til motsetning fra lærekandidatordningen.

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Kilde: Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Oppsummering: Utredning av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning, og utdanning, fra 2016. Informasjon om praksisbrev som tiltak mot frafall i videregående. 16-åringer får begynne å arbeide i en bedrift, som ansatte. Halvparten fra opprinnelig forsøk med praksisbrev i 2008, hadde fått lærekontrakt etter 2 år – versus 29% av de som startet som ordinære yrkesfagelever i 2008. Viser til store svakheter i ordinær yrkesutdanning.

Studier:

Jobb å få?

Kilde: Jobb å få?

Oppsummering: Rapport fra 2014 om forsøket med praksisbrevordningen. Viser at både praksisbrevkandidater og lærekandidater kommer bedre ut i arbeidsmarkedet enn kandidater som har avbrutt utdanningen. og elever som har hatt spesialundervisning i større grupper. Svært få av kandidatene oppnår fag- eller svennebrev, begge ordninger ser derfor i hovedsak ut til å passe best for unge som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.

Metoder:

Kartlegging av interesser

Kilde: Kartlegging av interesser

Oppsummering: Interessekartlegger som brukes i forbindelse med karriereveiledning og arbeidsforberedende trening.

Utdanning.no’s interessetester

Kilde: Utdanning.no’s interessetester

Oppsummering: Utdanning.no har samlet interessetester som er nyttige i forbindelse med arbeidsforberedende trening.

Netpeds kartlegging

Kilde: Netpeds kartlegging

Oppsummering: Netped tilbyr kartlegging rundt lærevansker, i tillegg til gjennomføring av basiskompetansekurs til ASVL-bedrifter.

Kompetanse Norges Test Deg Selv

Kilde: Kompetanse Norges Test Deg Selv

Oppsummering: Kartleggingstester innen leseferdigheter, regneferdigheter og datakunnskap.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde: Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.

Utdanningdirektoratets maler og læreplaner for praksisbrev.

Kilde: Utdanningdirektoratets maler og læreplaner for praksisbrev.

Oppsummering: Inneholder læreplaner fra forsøket med praksisbrev, samt mal for læreplan og diplom for praksisbrev.

Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Kilde: Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Oppsummering: ROP.nos kartleggingsverktøyside om rus. Elektroniske verktøy for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for samtaler.

Veiviseren

Kilde: Veiviseren

Oppsummering: Veiviseren inneholder lese- og skrivetest, tester for auditivt- og visuelt korttidsminne. samt program for trening av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og tall- og klokkebehandling.