Inntektsgrense for personer i varig tilrettelagt arbeid

Personer i varig tilrettelagt arbeid får fortsatt en inntektsgrense på ett grunnbeløp i året, også fra 1. januar 2015.

Arbeids- og velferdsdirektoratets tildelingsbrev

Tildelingsbrevet viser hovedmål og prioriterte oppgaver, mål, styringsparametre og oppgaver som skal ha høy prioritet i det aktuelle året. Tildelingsbrev.

Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling

Etter personvernlovgivning med forskrifter er bedriftene forpliktet til å ha prosedyrer som ivaretar personvernet. Dette er også et krav i EQUASS. Her finner dere et forslag til slike prosedyrer. Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling

Politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt arbeid

Fra forskriften: Bedrift som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med reglene i politiregisterloven § 39 første ledd av person som skal ansettes i slik bedrift og som kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted. Med ansatte menes i denne sammenheng ordinært ansatte. Les hele forskriften

Vekstbedriftenes melde- og konsesjonsplikt, vedrørende personopplysninger

ASVL har hatt en skriftlig dialog med Datatilsynet angående meldeplikt og konsesjon og vi kan orientere bedriftene om at” Unntaket for meldeplikt i forskriftens § 7 – 16 gjelder kun for behandling av personopplysninger (også sensitive) dersom attføringsbedriften faktisk opptrer som arbeidsgiver på alle måter, altså ansetter og administrerer arbeidsforholdet på tilnærmet normal måte”

Dette betyr at de tiltaksansatte i VTA tiltaket er unntatt, plikten er ivaretatt gjennom samtykkeerklæring.

Når det gjelder de andre tiltakene sier datatilsynet: ”Dersom ansettelsen og administrasjonen av arbeidsforholdet delvis eller helt skjer gjennom NAV, er det NAV som er behandlingsansvarlig, og derfor NAV som eventuelt må melde fra til datatilsynet. Den enkelte attføring/vekstbedrift vil da være databehandler for NAV og vil ikke ha selvstendig meldeplikt. Det må derimot foreligge en databehandleravtale mellom NAV og bedriften om behandlingen av personopplysningene.”

Konklusjon: De som er tiltaksansatt på en VTA plass er unntatt meldeplikt. Dette fordi de er ansatt og bedriftene administrerer arbeidsforholdet. For andre tiltaksdeltakere er det NAV som er behandleransvarlig og NAV må sørge for at en databehandleravtale mellom NAV og bedrift om behandling av personopplysninger.

Offentlige anskaffelser – unntak

ASVL får stadig forespørsler fra bedriftene om kommunene kan tilføre bedriftene forskjellige typer oppgaver uten å gå veien om offentlig anbud.

Kommunene har anledning til å tilføre bedriftene oppdrag, med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 3-12. Bergen kommune har løst dette gjennom å bruke reserverte kontrakter. Vedlagt følger Bergen kommune sitt vedtak og saksfremstilling for bruk av reserverte kontrakter.

Sekretariatet anbefaler alle medlemmer om å se på muligheten for at respektive eierkommuner kan benytte seg av reserverte kontrakter. Veiviser for offentlige anskaffelser.

Taushetsplikt

Anvendelse av forvaltningslovens regler om taushetsplikt (forvaltningslovens §13) i vekstbedriftene. Justisdepartementets lovavdeling har i en uttalelse om hvorvidt Vekstbedriftene automatisk kommer inn under reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, antatt at ”Vekstbedriftene ikke kan anses som organ for stat eller kommune”. Lovavdelingen antar imidlertid at taushetsplikten etter forvaltningslovens § 13 gjelder for opplysninger som funksjonærene i Vekstbedriftene blir kjent med i forbindelse med de tjenester de konkret utfører for NAV, herunder avklaring og rapportering.

Forbruksavgift på elektrisk kraft for arbeidsmarkedsbedrifter

Hvordan bedriftene skal gå frem for å få redusert avgift?

Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, skal det betales redusert sats.

Dette betyr at vekstbedrifter som har produksjon har krav på redusert sats, men bedriftene må sørge for å få en produksjonskode i tillegg til kode 88.994, se vedlegget. Vedlagt følger § 3 – 12 – 4 Redusert sats for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Fritak for elavgift.

Pliktig bedriftshelsetjeneste

Ved forskriftsendring er hovednæringskoden ” 88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud” lagt inn under de næringsgrupper hvor det stilles bransjekrav om bedriftshelsetjeneste.

Verken ASVL eller NAV var klar over at denne næringskoden også er hovedkode for ”88.994 Varig tilrettelagt arbeid”

Forskriftsendringen medfører at bedrifter med VTA- tiltaket nå har fått et bransjekrav om å stå tilsluttet en ordning med bedriftshelsetjeneste for alle ansatte i VTA- tiltaket.

Når det gjelder hva kravet konkret innebærer henviser vi til Arbeidstilsynets nettsider.

Ved valg av bedriftshelsetjenesteleverandør kan det være viktig at bedriftene understreker at en ønsker en bedriftshelsetjeneste som utelukkende skal hjelpe bedriften med arbeidsrelaterte problemstillinger. Spørsmålet som flere stiller er om vekstbedriften har fullt fradrag for inngående avgift på sine kostnader eller ikke, eksempelvis på husleien og andre administrative kostnader. Grunnen til at spørsmålet oppstår, er at det stilles spørsmål ved om tilskuddet fra NAV skal anses som en egen type virksomhet/omsetning som ikke kvalifiserer til fradragsrett for merverdiavgift.

Fradrag for inngående mva

Noen medlemmer opplever at Skatteetaten eller revisor stiller spørsmål om fradrag for inngående mva.

Skattedirektoratet har uttalt seg om saken.

Bedriften har rett på fradrag for inngående mva for alle tiltak hvor de ansatte deltar i produksjon av varer og tjenester som selges med mva.

Dersom disse tiltakene til sammen utgjør 95 prosent eller mer av bedriftens samlede totale tiltaksportefølje, skal det gis fradrag for all inngående mva.

Les hele uttalelsen fra Skattedirektoratet

Forskrift om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister

§3.  Personer i varig skjermede attføringstiltak
Bestemmelsen om ett års ventetid i folketrygdloven § 12-12 annet ledd gjelder ikke for en uførepensjonist som deltar på varig tilrettelagt arbeid jf. forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. kapittel 11.

 

*Endret ved forskrifter 4 jan 2002 nr. 11 (i kraft straks med virkning fra 1 jan 2002, tidligere § 4), 6 jan 2004 nr. 6 (i kraft straks med virkning fra 1 jan 2004), 12 okt 2010 nr. 1881.

Skattefritak

§ 2-32 – Begrensning av skatteplikt for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål m.v.

(1) Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt.

Tiltros for denne bestemmelsen kan bedriftene kan bedriftene bli skattepliktige for husleie inntekter og kommunal eiendomsskatt

Se skriv fra Arbeidsdirektoratet