ASVL deltok 14. april i høringen om Kommunereformen.

Jan Tore Sanner_Thomas Haugersveen_Statsministerens kontor.jpg

ASVL redegjorde om sitt syn på forslaget om å utrede om Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal bli et kommunalt ansvar.

Overfor komitéen påpekte vi at regjeringens forslag vil kunne innebære at vi får et A-lag og et B-lag i arbeidsmarkedspolitikken, der altså personer med utviklingshemning og andre med behov for ekstra oppfølging blir den tapende part.

Vi ba representantene om å sikre at VTA forblir et statlig ansvar.

Flere andre høringsintanser, deriblant Blindeforbundet og Norges Handikapforbund, tok også opp farene ved å kommunalisere VTA.

En gjennomgående beskjed til komiteen var at konsekvensene ved en eventuell kommunal overtakelse av tjenester til funksjonshemmede ikke er godt nok utredet.

ASVL mobiliserer samarbeidspartnere og bruker alle innfallsvinkler for å stoppe forslaget om at dette tiltaket overføres kommunene.

Etter planen skal stortingsmeldingen behandles i juni.

Les stortingsmeldingen (Meld. St. 14)