Daglig leders oppslagsbok

 Kapittel Tema   
  1 Instans                         Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken: Lover, forskrifter og utfyllende regler som styrer virksomheten.
  2 Bedriften som AS Aksjeloven, Privat AS contra offentlig virksomhet, praktiske forskjeller mellom aksjeloven og forvaltningsloven, kommunikasjon med eier, valg av styremedlemmer.
  3 Daglig leders ansvar Lovbestemt ansvar, fristkalender, prokura, firmaattest, merverdiavgift
  4 Personal

Ansettelsesprosedyre:
M
idlertidige ansettelser, prøvetid, suspensjon, oppsigelse og avskjed.
Arbeidsreglement, arbeidskontrakt/ansettelsesavtale, politiattest, opphør av arbeidsforhold eller permittering.

Nyttige tips og vedlegg: Gi advarsel - hvordan gjør jeg det? | Advarsel ved uønsket hendelse | Avskjed | Oppsigelse Politiattest (skjema) | Hjemmel for søknad om politiattest | Krav om forhandlinger | Sluttattest | Registrering av nærmeste pårørende | Yrkesetiske retningslinjer | Verdiregler fra Svelvik Produkter | Forslag til arbeidsavtale | Arbeidsavtale fra Nittedal | Eksempel på utlysning fra Kanmer | Behandling av personopplysninger |

  5 Lønn – Lønnsforhandling Gjeldende hovedavtaler/overenskomster og prosedyre ved lokale forhandlinger. LO/NHO-ordningene
  6 Stillingsbetegnelser Stillingsbeskrivelser og maler
  7 Forsikringer/pensjon Pensjonsforpliktelser og yrkesskadeforsikring. OTP eller AFP. Fryse/stenge KLP
  8 Medarbeidersamtalen Noen prinsipper for gjennomføring og hensikten med samtalen
  9 ASVL 

Organisasjonens rolle - hva kan du forvente av ASVL? Om organisasjonen
Hvem svarer på hva? Om sekretariatet

Tiltakene

10 HMS Krav til HMS opplæring, internkontroll, kvalitetssikring, sykepenger, sykefravær/sykestatistikk, bedriftshelsetjeneste. Eksempel på HMS - egenerklæring
11 Kvalitetssikring Det finnes flere kvalitetsystemer som er aktuelle. EQUASS og ISO 9000 er de mest brukte. Se også Prosedyrer for konfidensialitet og informasjonsdeling