Dette mener vi om AFT-forslaget

Dette mener vi om AFT-forslaget
Nytt tiltak: Arbeidsrettet trening skal sikre at flere kommer i jobb. Foto:ASVL

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 16. juni ut brev der de ba om synspunkter på sine forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Der ligger også forslagene til regelverk for Arbeidsforberedende trening (AFT). 

Les ASVLs oppsummering av regelverksendringene regjeringen foreslår 

Regjeringen ønsker å iverksette endringene fra 1. januar 2016. Høringsfristen er 14. september 2015.

Under kan du lese vårt høringssvar, som er sendt til departementet:

 

 

1. Innledning

ASVL er enige i at målet for et vellykket attføringsløp er ordinært arbeid med ordinære lønnsbetingelser. Arbeidet må være forenlig med den enkeltes helse og forutsetninger slik at arbeidssøkeren lykkes i å beholde arbeidsforholdet. Det er gledelig at strukturen gjennomgås for om mulig å forenkle denne.

 

Vi vil også peke på at det er så mange som skal ha arbeidstrening/språktrening, arbeidspraksis, utplassering fra skole o.l .at det kan stilles spørsmål ved om ordinært arbeidsliv har mulighet til å ha flere i tiltak uten at dette vil fortrenge ordinære tilsettinger.Vi støtter likevel at det i den siste fasen av et attføringsløp bør være krav til praksis/opplæring hos en mulig framtidig arbeidsgiver.

 

2. Endringer i midlertidig lønnstilskudd

Arbeidsmarkedstiltak og lønnstilskudd er en begrenset ressurs. Dersom Storting/regjering ikke har planer om å utvide rammene vesentlig, er vi bekymret for at det å utvide målgruppen til også å gjelde personer som er i ferd med å gå perioden med sykepenger, vil gå på bekostning av tiltak til de med størst behov. I tillegg vil vi peke på at det vil være en utfordring innen utgangen av sykepengeperioden å ha fortsatt tilstrekkelig utredning til å kunne sette et nivå på evt. kompensasjonen. Kravet til oppfølging og vurdering må skje i samhandling med arbeidssøkers plan. Det må tydeliggjøres hvem som har det koordinerende ansvar.

 

3. Endringer Ny varig lønnstilskuddsordning

Målgruppen for bruk av varig lønnstilskudd må defineres, slik at ordningen tilgodeser de som har mest bruk for den, dvs. de mest marginale arbeidssøkerne. Ordningen vil øke muligheten for fast ansettelse for de som behov for vesentlig tilrettelegging og oppfølging. Det er gledelig at det åpnes for bruk av dette tiltaket i skjermet virksomhet.

 

4. Endringer i arbeidspraksisfeltet

ASVL ser det som positivt at navnet endres fra Arbeidspraksis til Arbeidstrening. Dette tydeliggjør tiltakets innhold. Vi støtter forslaget om å fjerne dagens driftsstøtteordning og at bedriften kan søke om inkluderingstilskudd via NAV. Dette vil sikre kvaliteten på oppfølgingen og tilretteleggingen for arbeidssøkeren.

 

5. Et nytt arbeidsforberedende tiltak

ASVL er begeistret for at det nye AFT-tiltaket legges til skjermet sektor. Dette sømløse tiltaket, som vi lenge har etterspurt, vil møte de brukerne som har sammensatte behov og store utfordinger for å kunne komme inn i ordinært arbeid. Helhetstenkningen rundt tiltaksdeltakeren, hvor kartlegging, arbeidsutprøving, opplæring, karriereveiledning og ekstern arbeidspraksis inngår, vil gi tiltaksdeltakeren reelle muligheter for å lykkes. Tett og bred oppfølging er sentralt, men her er det viktig å presisere hvem som har koordineringsansvar i forhold til arbeid, praktisk/akademisk utdanning, helse/behandling og andre tilbud fra eksterne samarbeidspartnere som tiltaksdeltaker bør delta på. Å vektlegge bruk av interne og eksterne arenaer og samarbeidspartnere, er sentralt for å legge individuelt til rette tilbudet i AFT.

Vekst- og attføringsbedriftene har erfaring med at tidsrammene ofte er for begrenset for de med sammensatte behov, som ikke når sine mål innen korte attføringsløp. Det må være rom for utvidelse av tidsrammen i inntil fem år. Behovet for oppfølging etter avsluttet tiltaksløp er hensiktsmessig. Dette kan løses ved oppfølging av evt. mentorordning.

 

6. Permisjonsordningen i Varig tilrettelagt arbeid

Tiltaksarrangørene av VTA-tiltaket har praktisert å gi permisjon ved hospitering i ekstern bedrift, og vi støtter at dette formaliseres. Tidsrammen på 3 mnd er i noen tilfeller for kort. De fleste arbeidstakere har 6 mnd prøvetid etter arbeidsmiljøloven. Vi mener at den VTA-ansatte, ved overgang til ekstern jobb, må ha oppfølging og tilrettelegging fra tiltaksarrangør i prøvetiden. Det er utfordrende å få etablert gode overganger fra VTA til ordinær bedrift. Ved overgang til en VTO-avtale må ansvaret for tilrettelegging og oppfølgingen rundt tiltaksdeltaker forankres og kvalitetssikres.

 

7. Et nytt inkluderingstilskudd for arbeidssøkere

ASVL mener at en forenkling er fornuftig. Forslaget om å utvide målgruppen til å omfatte personer som ikke deltar på arbeidsmarkedstiltak, vil kreve at tilskuddspotten økes betraktlig slik at det ikke rammer arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.

 

8. Ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale for arbeidssøkere

ASVL støtter tydeliggjøringen av målgruppen «unge arbeidssøkere under 30 år med nedsatt arbeidsevne og behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid». ASVL presiserer viktigheten av oppfølging. NAV må følge opp arbeidsgivere og arbeidstakere tett. Dette mener vi er sentralt for å lykkes.

 

Publisert