Strategiplan 2017 - 2019

ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak.

Visjon: Arbeid for alle! 

Grunnlovens bestemmelse om rett til arbeid skal også gjelde personer med nedsatt arbeidsevne, og de som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.


ASVLs strategiske hovedpunkter:

1. ASVL skal være den foretrukne arbeidsgiver - og bransjeorganisasjon for arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge.

2. ASVL skal jobbe for å sikre gode rammevilkår for bedrifter i arbeidsinkluderingsfeltet.

3. ASVL skal bidra til at medlemsbedrifter får gode relasjoner til næringslivet.

4. ASVL skal sammen med medlemsbedriftene bidra til at eierkommunene blir gode på arbeidsinkludering.

5. ASVL skal synliggjøre og dokumentere at medlemsbedriftene er en viktig og nødvendig del av verdiskapingen i Norge.


ASVLs strategiplan 2017-2019

1. ASVL skal være den foretrukne arbeidsgiver – og interesseorganisasjon i feltet. Målet skal nås gjennom å:
a.  være en nær, kompetent, service- og løsningsorientert organisasjon.
b.  sette bedriftene i stand til å være gode, etisk bevisste arbeidsgivere og bidra til å løse tvistespørsmål på lavest mulig nivå. Organisasjonen skal inngå samarbeidsavtaler slik at medlemmene også får tilgang på gode advokattjenester når tvistemål blir undergitt domstolsbehandling.
c. stimulere til, tilby og utvikle bransjetilpasset faglig kompetanse på alle nivåer, som svarer på medlemmenes, NAVs og fylkeskommunens etterspørsel.
d. bidra til at bedriftene har kvalitetssikringssystemer i alle ledd, herunder systemer som sikrer profesjonalitet i forholdet mellom arbeidsledere og tiltaksdeltakere.
e. være bedriftenes talerør overfor myndigheter og politikere, og bistå bedriftene i deres forhold til NAV og andre offentlige instanser.
f. sikre kraftfulle distriktsforeninger
g. holde medlemmene orientert om metoder, tiltak og trender internasjonalt gjennom medlemskap i egnet organisasjon.
h. arbeide for å realisere ASVLs mål om å få en felles og kraftfull bransjeforening for bedrifter som i dag er organisert i Arbeid & Inkludering og ASVL. Inntil en slik ny felles bransjeforening er etablert, må bransjens rammebetingelser ivaretas gjennom en sterk arbeidsmarkedspolitisk og faglig allianse mellom de to foreningene.
2. ASVL skal jobbe for å sikre gode rammevilkår for arbeidsinkluderingen. Målet skal nås gjennom å:
a. jobbe for at alle arbeidsrettede tiltak forblir en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken.
b. jobbe for at arbeidsmarkedsbedrifter ikke løper større risiko enn øvrig næringsliv, ved at NAV som kjøper av tjenester, underlegges strengere krav til overholdelse av kontrakter. Risikoen for at NAV faktisk tar ut et minimum av avtalte plasser/ tiltak, må derfor deles mellom NAV og tiltaksbedrift.
c. sikre at arbeidstilbud til personer med utviklingshemning og andre som trenger lang tid for å komme ut i ordinært arbeidsliv blir en prioritert samfunnsoppgave, ved at antall arbeidsmarkedsplasser i tiltak som Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening blir økt betydelig.
d. sikre opplæringstilbud til unge med lærevansker i alle fylker, med særlig vekt på lærekandidatordningen.
e. sikre at bedriftene blir en del av integreringsarbeidet for flyktninger.
f. jobbe for at ansatte i Varig tilrettelagt arbeid har en karriere på lik linje med alle som deltar i norsk arbeidsliv, og sikre gode seniortilbud.
g. sikre at deltakere i arbeidsmarkedstiltak får en opplæring og kompetanse som næringslivet trenger gjennom målrettet satsning på karriereveiledning og basiskompetanse.
h. sikre at NAV praktiserer regelverket likt på landsbasis, og for en klar arbeidsdeling mellom NAV som bestiller og bedriftene som utførere.
i.

arbeide for å styrke de skjermede arbeidsmarkedstiltakene, og for at tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening ikke skal anbudsutsettes.

3. ASVL skal jobbe for at medlemsbedrifter får gode relasjoner til lokale bedrifter og virksomheter, og nasjonalt næringsliv. Målet skal nås gjennom å:
a. initiere prosjektet Inkluderende Bedrift for å sikre et godt partnerskap mellom medlemsbedrifter og øvrig næringsliv, og for å gjøre det lettere for begge parter å bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får jobb eller arbeidspraksis.
b. være til stede på aktuelle møteplasser, for eksempel konferanser, både for næringsliv og det offentlige.
c. legge til rette for partnerskapsavtaler mellom bedrift og videregående skoler for å fange opp elever som kan nyttiggjøre seg arbeid i medlemsbedrifter.
4. ASVL skal sammen med medlemsbedriftene gjøre eierkommunene gode på arbeidsinkludering. Målet skal nås gjennom å:
a. arbeide planmessig for å øke samarbeidet mellom eierkommuner og bedrifter gjennom prosjektet Inkluderende Kommune.
b. synliggjøre hvordan bedriftene kan bistå kommunen med å løse oppgaver innenfor arbeids- og sosialfeltet
c. bistå medlemsbedriftene med å sikre at bedriftsstørrelse og bedriftsstruktur skal ivareta tiltaksdeltakernes valgfrihet, bedriftenes og lokalsamfunns interesser.
d. informere kommuner om fordelene ved bruk av reserverte kontrakter og utvidet egenregi.
5. ASVL skal synliggjøre og dokumentere at medlemsbedriftene er en viktig og nødvendig del av verdiskapingen i Norge. Målet skal nås ved å:
a. arbeide planmessig med omdømmebygging og informasjon overfor politikere, øvrige beslutningstakere, NAV, andre offentlige instanser, næringsliv og publikum.
b. initiere relevant forskning og utredning innen arbeidsinkluderingsfeltet, og synliggjøre og formidle eksisterende forskning.
c. synliggjøre den verdiskapningen og samfunnsnytten som bedriftene og tiltaksdeltakerne står for.