Forskning og fagrapporter

På denne siden finner man forskningsrapporter og fagartikler som er relevante for skjermet sektor og attføringsbransjen.

For mer forskning og fagstoff:
  • Om Brofossutvalget (Regjeringens nettsider)
  • FAFO (Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning)
  • Forskningsrådet; program for VAM (Velferd, arbeid og migrasjon)
  • NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming)
  • SSB (Statistisk sentralbyrå). Statistikk om arbeidsliv, levekår, likestilling etc.

Rettighetsutvalgets innstilling

Rettighetsutvalgets innstillingPublisert 

En gjennomgang av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemning.Les mer

Foreslår storsatsing på karriereveiledning

Foreslår storsatsing på karriereveiledningPublisert 

En kraftig opptrapping av karriereveiledningstilbudet kan bli en realitet dersom utvalg bak offentlig utredning får det som de vil.Les mer

Fra utenforskap til ny sjanse

Fra utenforskap til ny sjansePublisert 

Regjeringen varsler at det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket.Les mer

Foreslår nye integreringstiltak

Foreslår nye integreringstiltakPublisert 

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug presenterer i en ny stortingsmelding en rekke tiltak for å fremme integrering av innvandrere.Les mer

Kompetansen i vekst- og attføringsbedrifter

Kompetansen i vekst- og attføringsbedrifterPublisert 

Denne rapporten dokumenter utdanningsnivået blant ansatte hos medlemmer av ASVL og Attføringsbedriftene i NHO.Les mer

Masteroppgave om kartlegging av arbeidssøkere

Masteroppgave om kartlegging av arbeidssøkerePublisert 

Ellinor Bru har nylig levert sin masteroppgave ved Nord universitet. Den handler om brukermedvirkning i kartleggingsverktøyet som kalles ROS-samtalen.Les mer

Hvor foregår attføringsarbeidet?

Hvor foregår attføringsarbeidet?Publisert 

ASVL og Attføringsbedriftene har dokumentert i hvilken grad tiltaksarrangørene bruker eksterne eller interne arenaer i attføringsarbeidet.Les mer

Ny rapport med verktøy for forebygging av overgrep

Gjennom SUMO-prosjektet har et team fra voksenrehabiliteringstjenesten utarbeidet planer og verktøy for å forebygge vold og overgrep mot mennesker med utviklingshemming.Les mer

Ny masteroppgåve: Sjølvforståing i ein attføringsprosess

Nelly Ann Midtbøs masteroppgåve er ei Q-metodisk undersøking av 16 attføringsdeltakarar si sjølvforståing i ein attføringsprosess.Les mer

Økt arbeidshåp for personer med psykiske lidelser

Flere med psykiske plager kommer seg i jobb ved hjelp av «Senter for jobbmestring», viser en ny rapport. Tiltaket fungerer spesielt godt for de som har stått lenge utenfor arbeidslivet, melder NAV.Les mer

Strategiarbeid i praksis

Julia Holms masteroppgave handler om hvordan vekstbedrifters strategi kommer til praktisk uttrykk i arbeidshverdagen. Holm har selv bakgrunn fra en vekstbedrift.Les mer

IKT på veien videre

Hvordan kan vi bruke IKT til å gi bedre opplæringsmetoder og tilrettelegging for personer med utviklingshemming? Gjennom prosjektet Doorways vil ASVL og Karde AS øke kunnskapen om IKT som hjelpemiddel.Les mer

Når de ansatte får bruke hele sin kompetanse

I en masteravhandling av Iren Folkem understrekes betydningen av å øke lederes bevissthet om å gi de ansatte muligheter og utfordringer, slik at de opplever å få brukt hele sin kompetanse. Oppgaven ble levert ved Handelshøyskolen BI i 2012.Les mer

AFI: Uføre i arbeid gir milliardgevinst

En fersk rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at flere uføre i arbeid gir store bidrag til samfunnsøkonomien.Les mer

Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne (AFI-notat 10/2011)

I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Notatet er utarbeidet av Reidun Norvoll, forsker ved AFI.Les mer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? (2011)

Stat og kommune kan spare over 200 000 kr per person som tilbys tilrettelagt arbeid foran en dagsenterplass, ifølge denne samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalysen av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Av Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland (Norges Handelshøyskole i Bergen).Les mer

De lønnsomme arbeiderne (2011)

En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid. Av Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal (Norges Handelshøyskole i Bergen)Les mer

Arbeid og livskvalitet (Fretheim, 2010)

Arbeid og livskvalitet. Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?, er en masteroppgave skrevet av Kristin Rønning Fretheim. Fretheim er utdannet yrkespedagog ved Høyskolen i Akershus, og arbeider i en vekstbedrift.Les mer

Infridde mål eller brutte visjoner? (NTNU 2011)

Denne rapporten presenterer noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, slik det kan leses ut av en serie undersøkelser fra 1989 til 2010. Kort oppsummert er utfordringen i dag er å få Ansvarsreformen tilbake på sporet. Hvordan det skal gjøres er imidlertid ikke tema for denne rapporten.Les mer

Evaluering Kvalifiseringsprogrammet (AFI 2011)

I 2007 lanserte regjeringen kvalifiseringsprogrammet som sitt viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Programmet som forvaltes av NAV skal gi bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede trygderettigheter. Her er AFIs sluttrapport fra den kvalitative følgeevalueringen.Les mer

Økonomi og organisering i skjermet sektor (Econ 2010)

Denne rapporten av Econ Pöyry tar for seg økonomien og organiseringen i skjermet sektor i perioden 2000 - 2007. Rapporten viser at bedriftene i skjermet sektor har blitt mer økonomisk robuste i perioden.Les mer

De har jo uansett uførepensjon - En undersøkelse av VTA (FAFO 2008)

FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet sett nærmere på gjennomføringen av VTA-tiltaket, og undersøkt hvilke resultater og effekter som oppnås.Les mer