Økonomi og organisering i skjermet sektor (Econ 2010)

Denne rapporten av Econ Pöyry tar for seg økonomien og organiseringen i skjermet sektor i perioden 2000 - 2007. Rapporten viser at bedriftene i skjermet sektor har blitt mer økonomisk robuste i perioden.

Bakgrunn: Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) initierte i 2009 en gjennomgang av arbeidsmarkedstiltakene med hensikt å forenkle regelverket og sørge for at oppfølgingen av tiltaksarrangørene er i henhold til reglene. Econ Pöyry fikk i oppdrag å evaluere økonomi og organisering i skjermet sektor.

Sammendrag av Econ Pöyry: I rapporten går det frem at de om lag 380 bedriftene som utgjør skjermet sektor i Norge i dag i hovedsak har hatt en god økonomisk utvikling fra 2000 og fram til 2007. Selv om man finner virksomheter som har svake økonomiske resultater, er hovedtrekket i perioden at virksomhetene har økt sine driftsresultat og opparbeidet forholdsvis høy egenkapitalandel.

Samtidig har en rekke virksomheter utvidet sin tiltaksportefølje som kan være inntil 6 ulike tiltak. Skjermet sektor er dermed blitt mer robust i perioden i den forstand at virksomhetene har blitt større og har flere bein å stå på. Sektoren er dermed i 2009 ikke like sårbar for endrede rammebetingelser på enkelttiltak, som den var ved inngangen på 2000-tallet.

Econ Pöyry har i rapporten vurdert en rekke av de hovedkravene som er gitt i lov, forskrift og regelverk for å styre bedrifters levering av attføringstjenester. Utviklingen i sektoren setter enkelte bestemmelser under press, for eksempel omfanget av kryssubsidiering (tiltakskjeding). Andre krav, som for eksempel primærvirksomhet, er i tillegg lite operasjonalisert og fungerer neppe hensiktsmessig som et styringskrav. Kravene i lov m.v. har dermed i ulike grad blitt fulgt opp.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vedtok i 2008 en utvidet oppfølging, som NAV Fylke skal ha implementert i løpet av 2009. Vi fant rundt årsskiftet 2008/2009 betydelig usikkerhet og variasjon i Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av skjermet sektor lokalt, hvilket igjen bidrar til at det er for tidlig å vurdere hvilke implikasjoner som det utvidede og nye oppfølgingsregimet vil få i fremtiden.

Les hele rapporten her: Økonomi og organisering i skjermet sektor