Arbeid og livskvalitet (Fretheim, 2010)

Arbeid og livskvalitet. Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?, er en masteroppgave skrevet av Kristin Rønning Fretheim. Fretheim er utdannet yrkespedagog ved Høyskolen i Akershus, og arbeider i en vekstbedrift.

I dette prosjektet er det forsket på verdien av varig tilrettelagt arbeid, og arbeidets betydning for livskvaliteten. Rapporten gir et lite historisk tilbakeblikk på overgangen fra HVPU til det som i dag er varig tilrettelag arbeid (VTA).

Verdien av VTA har i denne sammenhengen vært definert som graden av livskvalitet for deltakerne. Begrepet livskvalitet er definert som følger: «en person har det godt og har høy livskvalitet i den grad personen er aktiv, har samhørighet, har selvfølelse og har en grunnstemning av glede.»

Læringsteoriene som er benyttet for å belyse problemstillingen er Maslows behovsteori, Vygotskys utviklingsteori og Wengers teori om praksisfellesskap. Data er hentet inn fra 5 forskjellige vekstbedrifter i østlandsområdet. Både deltakere og ledere har blitt intervjuet. Det er benyttet metodetriangulering for å sikre best mulig kvalitet på dataene. Metodene som er benyttet er kvalitative intervju, observasjon og narrativer. Resultatene fra disse er sammenholdt og utgjør funnene i dette prosjektet. I undersøkelsen har det vært fokusert på sosial tilhørighet, meningsfylt hverdag, meningsfylte oppgaver og muligheten en bedret økonomi kan gi. Funnene viser at det å ha et tilpasset arbeide bidrar til økt livskvalitet.

Les hele oppgaven her: Arbeid og livskvalitet - Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid? (Fretheim 2010)

Les hovedfunnene her: Sammendrag Arbeid og livskvalitet