De lønnsomme arbeiderne (2011)

En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid. Av Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal (Norges Handelshøyskole i Bergen)

Igland & Sandal: De lønnsomme arbeiderne

Sandal: Sammendrag med tallmateriale og beregninger

Her er Margrete Laland og Bjarte Hagevik Sandals presentasjon fra Høstkonferansen 2011: Er VTA samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Sammendrag

Denne utredningen analyserer den samfunnsøkonomiske gevinsten ved sysselsetting av uførepensjonister gjennom arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid. I tillegg gir den en vurdering av tiltakets økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper for den enkelte deltaker. Som verktøy i analysen benyttes Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse og relevant behovs- og motivasjonsteori.

Ved å ta utgangspunkt i samfunnsøkonomiske virkninger ved sysselsetting av én uførepensjonist beregnes den årlige gevinsten ved aktivisering gjennom varig tilrettelagt arbeid. Dette settes så sammen med en vurdering av de ikke-kvantifiserbare effektene ved tiltaket for å gi en samlet vurdering av ordningen i samfunnsøkonomisk forstand. Videre analyseres tiltakets økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper for å undersøke om det er anvendbart og attraktivt for en utvidet gruppe uførepensjonister.

Avslutningsvis benyttes resultatene til å drøfte hvordan en optimal sysselsettingsordning for uførepensjonister bør utformes.


Utredningen konkluderer med at varig tilrettelagt arbeid er en samfunnsøkonomisk lønnsom sysselsettingsordning. Stigmatiseringsproblematikk knyttet til lav økonomisk kompensasjon for arbeid og sysselsetting i skjermet virksomhet kan imidlertid svekke uførepensjonisters motivasjon til deltakelse på tiltaket. Dersom utnyttelse av denne gruppens restarbeidsevne er ønskelig, bør derfor disse utfordringene tas hensyn til i organiseringen av et statlig finansiert sysselsettingstiltak.


Så vidt vi kjenner til, finnes det ingen tidligere studier av lignende karakter. Utredningen må derfor anses som et nyttig bidrag til debatten om uføreproblematikk i det norske samfunnet.