Evaluering Kvalifiseringsprogrammet (AFI 2011)

I 2007 lanserte regjeringen kvalifiseringsprogrammet som sitt viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Programmet som forvaltes av NAV skal gi bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede trygderettigheter. Her er AFIs sluttrapport fra den kvalitative følgeevalueringen.

Her er rapporten: Sluttrapport evaluering av kvalifiseringsprogrammet (Spjelkavik og Schafft)

Sammendrag av AFI:

En vesentlig nyskapning i forbindelse med kvalifiserings­programmet er at NAV kan tilby denne målgruppen et bredt spekter av tiltak som kan kombineres parallelt, samt at deltakerne har rett til å motta en standardisert kvalifiseringsstønad. Ifølge evalueringen er viktige suksesskriterier ved programmet:

  • parallellitet, dvs. det å kunne kombinere ulike typer tiltak
  • en fast, forutsigbar inntekt (kvalifiseringsstønaden)
  • oppfølging til og i arbeidslivet eller utdanning
  • tett oppfølging over tid og oppfølging etter programmets avslutning

Mye tyder på at målgruppen kan ha nytte av tilnærminger hvor man raskt kommer ut på vanlige arbeidsplasser. I startfasen fikk kvalifiseringsprogrammet et større fokus på ”aktivitet”, ”livskvalitet” og brukerens behov for struktur i hverdagen, enn på samarbeid med næringslivet og fokus på praksis og jobbsøking i ordinært arbeid, men arbeidsmarkedsorienteringen økte etter hvert.

Når helhetlig tilnærming omfatter tett individuell oppfølging til og i arbeid, utdanning, fritid og hjem, burde sjansen være stor for at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Datagrunnlaget er kvalitative undersøkelser i tolv kommuner, landsomfattende spørreundersøkelser, samt etatsinterne dokumenter og rapporteringer. En registerdatabasert effektevaluering er planlagt i 2012-2013.

Evalueringen ble utført på oppdrag fra Arbeids­departementet (AD).