Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? (2011)

Stat og kommune kan spare over 200 000 kr per person som tilbys tilrettelagt arbeid foran en dagsenterplass, ifølge denne samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalysen av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Av Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland (Norges Handelshøyskole i Bergen).

Laland & Andersen: Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Laland & Andersen: Sammendrag med tallmateriale og beregninger

Her er Margrete Laland og Bjarte Hagevik Sandals presentasjon fra Høstkonferansen 2011: Er VTA samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Sammendrag:

Ved inngangen av 2011 vedtok Regjeringen kutt i skjermede arbeidsplasser, for deretter å gjøre helomvending og verne disse i revidert nasjonalbudsjett. Hvilken samfunnsøkonomisk verdi har denne beslutningen om å verne skjermede arbeidsplasser?

Denne masteroppgaven er en samfunnsøkonomisk analyse av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for utviklingshemmede. Gjennom utredningen vil det fremgå hvordan en samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyse kan være et bidrag til myndighetenes beslutning om å verne slike arbeidsmarkedstiltak.

I utredningen presenteres tre virkemidler; dagsenter, VTA og ordinært arbeid med tilrettelegging. Disse virkemidlene brukes så for å beskrive tre ulike scenarier, hvor de forskjellige virkemidlene benyttes i ulik grad – derigjennom vises innvirkningen utformingen av arbeidsmarkedspolitikken i Norge kan ha for samfunnet.

Analysen vår viser at deltagelse i VTA er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt sammenlignet med en dagsenterplass, og oppgaven kan sees på som et bidrag inn i diskusjonen rundt arbeidsmarkedstiltak og -muligheter rettet mot utviklingshemmede.