Når de ansatte får bruke hele sin kompetanse

I en masteravhandling av Iren Folkem understrekes betydningen av å øke lederes bevissthet om å gi de ansatte muligheter og utfordringer, slik at de opplever å få brukt hele sin kompetanse. Oppgaven ble levert ved Handelshøyskolen BI i 2012.

Når de ansatte får bruke hele sin kompetanse
Iren Folkem presenterte oppgaven på ASVLs Høstkonferanse i oktober 2012.

Her kan du laste ned hele oppgaven:

Utforskning av sammenhengene mellom opplevd kompetansemobilisering, selvledelse
og psykologisk empowerment, arbeidsengasjement og kreativitet

Her kan du se en powerpoint-presentasjon av studien som ble gjennomført i vekstbedrifter

Bakgrunn
Hensikten med denne undersøkelsen har vært å se om og i hvilken grad opplevd kompetansemobilisering og selvledelse virker inn på de ansattes følelse av arbeidsengasjement og kreativitet, og om psykologisk empowerment virker som en mediator.

Basert på svar fra 451 respondenter fra ansatte i en enhet i et skandinavisk selskap innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, til ansatte i 20 vekstbedrifter, finner man støtte for at opplevd kompetansemobilisering kan ha en direkte sammenheng med arbeidsengasjement og kreativitet, men at psykologisk empowerment delvis medierer kun forholdet til arbeidsengasjement. Likeledes viser funnene at dimensjonen prestasjonsorientering i selvledelse kan ha en direkte sammenheng med både arbeidsengasjement og kreativitet, men at psykologisk empowerment kun medierer forholdet til arbeidsengasjement.
Dimensjonen selvregulering viser kun en svak direkte sammenheng med kreativitet, dog signifikant.
Funnene gir også støtte til en positiv sammenheng mellom arbeidsengasjement og kreativitet.
Begrensninger, forslag til videre forskning og praktiske implikasjoner diskuteres.

Om forfatteren
Iren Folkem har bakgrunn som bioingeniør, men en økende interesse for arbeidsmiljø førte henne ut i masterstudier i ledelse. Før sommeren 2012 avla hun sin avhandling i ledelse og anvendt organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

Folkem presenterte oppgaven under ASVLs høstkonferanse 25. oktober 2012.