Finner veien videre med ROS

Å leve på stønad og ikke vite noe om fremtiden, er en tøff situasjon å være i. Med ROS-metoden kan personene det gjelder effektivt få kartlagt sine evner, samtidig som NAV får et stødig underlag for å peke ut veien videre.

Artikkelen har stått på trykk i Velferd 5/13.

- Tanken bak ROS er at hele livet ditt påvirker arbeidssituasjonen din. Det kan være alt fra om du dropper frokosten, er i konflikt med familiemedlemmer, eller har vært utsatt for en ulykke, sier Ingeborg Lønneberg Myrheim.

Som veileder ved vekstbedriften Løxa Utvikling AS i Bærum, møter hun og kollega Svanhild Nerby Grønvold daglig mennesker i fastlåste livssituasjoner og med sammensatte utfordringer. Etter bedriften tok i bruk ROS-metoden for om lag fire år siden, har de imidlertid funnet et verktøy som bidrar til en merkbar bedring av tiltaksdeltakernes situasjon. 

Finner veien videre med ROS 

ROS-metoden får deltakerne til å selv erkjenne hvilke elementer de kan ta tak i for å endre livet sitt i positiv retning, mener Ingeborg Lønneberg Myrheim (t.h.)og Svanhild Nerby Grønvold, begge veiledere og ROS-utredere ved Løxa Uvikling AS.

Helhetsperspektiv

ROS står for ressursorientert samtale, og er utviklet av ASVL. Metoden består kort fortalt av en grundig kartleggingssamtale og en praktisk arbeidsutprøving. Hele prosessen tar normalt 1 + 3 dager, og må utføres av en sertifisert utreder. I samtaledelen får personen det gjelder anledning til å fortelle om alle deler av livet sitt. Slik får utrederen et usedvanlig detaljert bilde av vedkommende, og kan lettere sette inn innsatsen der det trengs.

- Vi opplever at deltakerne blir veldig selvbevisste og får eierskap til prosessen. På den måten forankres motivasjon til endring, sier Lønneberg Myrheim.

- Samtidig bryter vi ned det negative sykdomsbildet mange har av seg selv. Du er ikke nakkeslengskaden din. Sykdom er bare en del av deg. Du kan for eksempel også være en omsorgsfull mor og god kokk, sier Nerby Grønvold.

NAV: - Svært godt grunnlagsdokument

De fleste kartlegginger blir fullført i løpet av en uke, og resulterer i en rapport med forslag til tiltak. Dokumentet gir svært godt grunnlag for å fatte videre vedtak, mener Hilde Lie Haugum, fagstabsleder i NAV Larvik.

- Vi har bestilt ROS-rapporter bl.a. i forbindelse med personer på arbeidsavklaringspenger (AAP), og erfarer at rapportene synliggjør veldig godt hvilke styrker og svakheter personene har, relatert opp mot arbeidsmuligheter, sier Lie Haugum.

Hun forteller at de i flere tilfeller har fått god nok dokumentasjon til å avslutte langvarige og kompliserte saker, som uføresøknader.

Blant personene veilederne på Løxa Utvikling AS har jobbet med, har flere kommet seg tilbake i arbeidslivet.

- Og alle vi har fått tilbakemelding fra, har tatt tak i ett eller annet i livet sitt, som har gitt dem økt livskvalitet, forteller Lønneberg Myrheim.

Over 200 ROS-utredere

Vekstbedriftene har per i dag over 200 ROS-utredere spredt over hele landet. ASVL holder dessuten løpende kurs for å kvalifisere flere, slik at bedriftene kan møte NAVs behov for kartlegginger. Kursene er også åpne for andre i attføringsbransjen.

Ønsker du å vite mer om ROS, eller hvor din nærmeste ROS-utreder er, ta kontakt med prosjektleder i ASVL, Wenche Syvertsen: wenche@asvl.no , tlf: 22 03 30 55.