ASVLs politiske mål: Å gjøre arbeid mulig for alle

Les mer om ASVLs politiske arbeid.

ASVL er en betydelig aktør innen politisk påvirkning, som jevnlig har møter med Stortinget, departementer, organisasjoner og andre aktører i det politiske feltet. 

I 2020 er våre viktigste budskap til politikerne:

1 Jobbgaranti for utviklingshemmede etter endt skolegang

2 Lik rett til yrkesrettet fagopplæring for elever med behov for spesialundervisning – vi ønsker at lærekandidatmodellen slik den praktiseres i Østfold blir en nasjonal modell

3 Forskning som dokumenterer hvordan Varig tilrettelagt arbeid – ordinær fungerer for deltakerne

4 ASVLs modell for oppfølging av deltakere i Varig tilrettelagt arbeid – ordinær, der veiledere i vekst- og attføringsbedrifter påtar seg oppdraget

5 Økt satsing på Arbeidsforberedende trening, og en prioritering av de som trenger tilbudet mest  

Diskriminering

-Vekstbedriftene er offentlig eide bedrifter med et samfunnsoppdrag: Å gjøre arbeid mulig for alle. Som medlemsorganisasjon for over 200 slike bedrifter over hele landet, er det derfor naturlig for ASVL å innta posisjonen som Norges tydeligste talerør for å få slutt på diskrimineringen i arbeidslivet.

Sandvik peker på at diskrimineringen av utviklingshemmede og andre med tilretteleggingsbehov holder store grupper utenfor arbeidsmarkedet. 

For utviklingshemmede finnes det klare tall som viser hvor alvorlig situasjonen er: 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 har ikke jobb, ifølge en rapport fra NTNU.

-Samfunnet svikter utviklingshemmede og andre med tilretteleggingsbehov når det ikke opprettes nok nye jobber. Samfunnet svikter når elever med behov for spesialundervisning ikke får mulighet til yrkesrettet fagopplæring. Og samfunnet svikter når det ikke er nok arbeidstreningsplasser for de som trenger et slikt tilbud mest, sier Sandvik.  

Individuell tilrettelegging

Alle har sin unike vei til arbeidslivet. Felles for de personene vekst- og attføringsbedriftene er til for, er at de trenger bistand på den veien. 

-Enten det er elever som gjennomfører sitt lærekandidatløp i bedriftene, medarbeidere med tilrettelagt jobb, eller arbeidssøkere som trenger hjelp for å få jobb, er veilederne i vekst- og attføringsbedriftene samfunnets fremste eksperter på å skreddersy løsninger for den enkelte.

Det er ASVL svært stolte av, og vi benytter enhver anledning til å fortelle om det, og til å fremme våre ønsker for arbeidsmarkedspolitikken. 

Allerede i januar gjennomfører vi de første møtene med partier på Stortinget, og fortsetter utover vinteren. 

-Politisk påvirkning skjer hele året. Tidlig på året er det særlig viktig å snakke med alle politiske leire, ettersom politikerne da jobber med statsbudsjettet, sier Sandvik.

Likeverdsreformen

Regjeringen har varslet at den kommer med en Likeverdsreform, der målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller allerede har barn med behov for sammensatte tjenester. 

ASVL, samt brukerorganisasjonene for utviklings- og funksjonshemmede, mener at skole, overgang fra skole til arbeid, og arbeid, har en selvfølgelig plass i reformen. Vi har derfor spilt inn punktene om jobbgaranti og lærekandidatordningen til regjeringen i forbindelse med reformen.