Informasjon:

NAVs informasjon om AFT

Kilde:
NAVs informasjon om AFT

Oppsummering: NAVs informasjon om arbeidsforberedende trening. AFT er et
tiltak for personer som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt
arbeidsmiljø, i en oppstartsfase, før man går over i arbeidstrening hos
bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Aticos brosjyre om AFT

Kilde:
Aticos brosjyre om AFT

Oppsummering: Aticos utfyllende informasjon om AFT, gir god innsikt i
hvordan et forløp med AFT kan se ut.

NAVs kravspesifikasjon for tiltaksarrangører

Kilde:
NAVs kravspesifikasjon for tiltaksarrangører

Oppsummering: NAVs kravspesifikasjon for arbeidsforberedende trening fra
2016. Informasjon og krav til arbeidsplasser som ønsker å drive med AFT.

NAVs regler vedrørende AFT

Kilde:
NAVs regler vedrørende AFT

Oppsummering: NAVs regler dekker blant annet AFTs formål, krav til innhold,
personkrets, varighet, ansettelsesforhold, med mer.

Veileder for AFT og VTA, 2016

Kilde:
Veileder for AFT og VTA, 2016

Oppsummering: NAVs veileder for AFT og VTA fra 2016, beskriver hva som skal
til for at en bedrift skal kunne godkjennes for å arrangere tiltakene VTA og
AFT.

Veileder for Grønt Arbeid

Kilde:
Veileder for Grønt Arbeid

Oppsummering: Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for
mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer. Veilederen
inneholder informasjon om programmet, og gjennomføring.

Kvalitetssikringsvedlegg til veileder for Grønt Arbeid

Kilde:
Kvalitetssikringsvedlegg til veileder for Grønt Arbeid

Oppsummering: Kvalitetssikringsvedlegg for Grønt Arbeid. Inneholder
kunnskapsmål, ferdighetsmål, og kompetansemål.

Inn på tunet-tjenester (Grønt Arbeid)

Kilde:
Inn på tunet-tjenester (Grønt Arbeid)

Oppsummering: Veileder for godkjenning av å kunne bli Inn på tunet-tilbyder.
Inneholder informasjon rundt hvem som kan bli godkjent, og hvordan man blir
det.

Øvrige dokumenter for ‘Inn på tunet’

Kilde:
Øvrige dokumenter for ‘Inn på tunet’

Oppsummering: Matmerks side med dokumenter for etablerte og kommende
IPT-tilbydere.

UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Kilde:
UDIRs informasjon om praksisbrevordningen

Oppsummering: Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Rettet mot ungdom som har lite
motivasjon for ordinær skole, og kan ha utfordringer med å utføre fag- eller
svennebrev. Praksisbrevordningen er en mer strukturert og gruppebasert
ordning, som ikke er insectioniduelt tilpasset, til motsetning fra
lærekandidatordningen.

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Kilde:
Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Oppsummering: Utredning av Nordisk institutt for studier av innovasjon,
forskning, og utdanning, fra 2016. Informasjon om praksisbrev som tiltak mot
frafall i videregående. 16-åringer får begynne å arbeide i en bedrift, som
ansatte. Halvparten fra opprinnelig forsøk med praksisbrev i 2008, hadde
fått lærekontrakt etter 2 år – versus 29% av de som startet som ordinære
yrkesfagelever i 2008. Viser til store svakheter i ordinær yrkesutdanning.

Studier:

Jobb å få?

Kilde:
Jobb å få?

Oppsummering: Rapport fra 2014 om forsøket med praksisbrevordningen. Viser
at både praksisbrevkandidater og lærekandidater kommer bedre ut i
arbeidsmarkedet enn kandidater som har avbrutt utdanningen. og elever som
har hatt spesialundervisning i større grupper. Svært få av kandidatene
oppnår fag- eller svennebrev, begge ordninger ser derfor i hovedsak ut til å
passe best for unge som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.

Metoder:

Kartlegging av interesser

Kilde:
Kartlegging av interesser

Oppsummering: Interessekartlegger som brukes i forbindelse med
karriereveiledning og arbeidsforberedende trening.

Utdanning.no’s interessetester

Kilde:
Utdanning.no’s interessetester

Oppsummering: Utdanning.no har samlet interessetester som er nyttige i
forbindelse med arbeidsforberedende trening.

Netpeds kartlegging

Kilde:
Netpeds kartlegging

Oppsummering: Netped tilbyr kartlegging rundt lærevansker, i tillegg til
gjennomføring av basiskompetansekurs til ASVL-bedrifter.

Kompetanse Norges Test Deg Selv

Kilde:
Kompetanse Norges Test Deg Selv

Oppsummering: Kartleggingstester innen leseferdigheter, regneferdigheter og
datakunnskap.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde:
Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder
informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.

Utdanningdirektoratets maler og læreplaner for praksisbrev.

Kilde:
Utdanningdirektoratets maler og læreplaner for praksisbrev.

Oppsummering: Inneholder læreplaner fra forsøket med praksisbrev, samt mal
for læreplan og diplom for praksisbrev.

Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Kilde:
Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Oppsummering: ROP.nos kartleggingsverktøyside om rus. Elektroniske verktøy
for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for
samtaler.

Veiviseren

Kilde:
Veiviseren

Oppsummering: Veiviseren inneholder lese- og skrivetest, tester for
auditivt- og visuelt korttidsminne. samt program for trening av
grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og tall- og klokkebehandling.