Informasjon:

Ups & Downs

Kilde:
Ups & Downs

Oppsummering: Ups & Downs har mange foreninger for familier til barn med
Downs Syndrom i Norge. Foreningens mål er å fremme sosial kontakt og være et
nettverk for sine medlemmer gjennom faglige og sosiale aktiviteter.

Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

Kilde:
Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

Oppsummering: Norsk Nettverk for Down Syndrom er et frittstående nettverk
for alle med Down Syndromeller med interesse for Down Syndrom. Samler og
sprer informasjon for å øke livskvalitet.

Oppsiden

Kilde:
Oppsiden

Oppsummering: Oppsiden er et oppslagsverk som ble startet opp av NNDS i
2018. Innholdet skal i hovedsak være fra NNDS’ fagråd og kvalitetssikret av
spesialister innen de ulike fagområdene.

Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming

Kilde:
Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming

Oppsummering: NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for
å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. NAKU har en stor
kunnskapsbank med mye informasjon og forskning.

Kunnskapsbanken

Kilde:
Kunnskapsbanken

Oppsummering: Kunnskapsbanken inneholder informasjon og læring for de som er
opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.

Kompetanse Norge

Kilde:
Kompetanse Norge

Oppsummering: Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor
arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. De samler kunnskap og gir
anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling
av kompetansepolitikken.

Stiftelsen SOR

Kilde:
Stiftelsen SOR

Oppsummering: Samordningsrådet arbeider med informasjons- og
kompetanseformidling, fagutvikling, og sosialpolitiske innspill, med særlig
fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og
utviklingsmuligheter for funksjonshemmede.

Psykisk Helse

Kilde:
Psykisk Helse

Oppsummering: Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber
for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Jobber blant annet
med inkluderende arbeidsliv og forebygging av psykiske helseplager.

Idébanken

Kilde:
Idébanken

Oppsummering: Idébanken er et virkemiddel som skal bidra til å nå måla i
intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens
oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av
gode eksempler, forskning, og annen kunnskap.

Unge funksjonshemmede

Kilde:
Unge funksjonshemmede

Oppsummering: Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37
organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk
sykdom. Deres formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling
for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. De
jobber også med kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning om tema som er
viktige for å sikre likestilling og deltakelse.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Kilde:
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Oppsummering: NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker
med utviklingshemming.

Supported Employment Norge – SENO

Kilde:
Supported Employment Norge – SENO

Oppsummering: SENO er en uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme
og utvikle fagområdet Supported Employment i Norge og internasjonalt. SENO
er en interesseorganisasjon for alle som jobber med arbeidsinkludering i
sitt daglige arbeid.

Arbeid & Inkludering

Kilde:
Arbeid & Inkludering

Oppsummering: Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er fagutviklings-
og interesseorganisasjon for ca 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.