Informasjon:

NAVs informasjon

Kilde:
NAVs informasjon

Oppsummering: NAVs informasjon om kvalifiseringsprogrammet

Hvem starter i kvalifiseringsprogrammet, og kommer de i arbeid

Kilde:
Hvem starter i kvalifiseringsprogrammet, og kommer de i arbeid

Oppsummering: NAVs gjennomgang av KVP fra 2018. Finner positiv utvikling fra
2010 til 2015 på andelen brukere som kommer seg i arbeid, økning fra 19 til
28 prosent. Færre registrert som mottakere av AAP (17 til 12%), og
sosialhjelp (50 til 38%). Finner større overgang fra stønad til arbeid for
samtlige grupper: over og under 25, norskfødte og ikke-norskfødte
(korrelasjon, ikke kausalitet).

Forslag lovendring KVP (2018)

Kilde:
Forslag lovendring KVP (2018)

Oppsummering: Forslag fra regjeringen om endring av lovverket rundt
kvalifiseringsprogrammet. Ønsker løsere rammer rundt deltakelse, samt
fjerning av hinder for å delta i nytt kvalifiseringsprogram, dersom
vilkårene er oppfylt ved et senere tidspunkt. Større fleksibilitet rundt
fravær, ved fravær uten kvalifiseringsstønad, for eksempel ved
arbeidsutprøving, kortere fengselsstraff, omsorg av barn. Økte muligheter
for gjennomføring av ekstern utdanning, opplæring, og læretid.

Studier:

SSB – Færre avbryter kvalifiseringsprogrammet

Kilde:
SSB – Færre avbryter kvalifiseringsprogrammet

Oppsummering: Oversikt fra SSB om resultater av kvalifiseringsprogrammet.
Færre avbryter programmet, flere går til ordinært arbeid etter fullført
program, nesten 40 prosent i 2017. Økningen kan skyldes tendens til å
rekruttere mer ressurssterke deltakere. Færre totalt sett som går på
programmet, fra topp på 13800 i 2010, til 8900 i 2017. Potensiell kritikk:
~’programmet unnlater mange steder å rekruttere gruppene med størst behov’,
dvs potensiale for mørketall.

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet (2011)

Kilde:
Evaluering av kvalifiseringsprogrammet (2011)

Oppsummering: Forskningsbasert evaluering av kvalifiseringsprogrammet,
gjennomført av arbeidsforskningsinstituttet – AFI. KVP bygger på erfaringer
med tidligere arbeidsrettede tiltak og satsinger mot samme målgruppe, men
ingen av disse har vist mer enn moderate sysselsettingseffekter. Uvisst om
KVP vil fungere (2011). Konkluderer at ved riktig tidsbruk, altså ute i
virksomheter, slik at tilrettelegging, og insectioniduell oppfølging i
ordinært arbeidsliv blir en del av sosialfaglig innsats.

Helsetilsynet – Kvalifisert til kvalifisering (2015)

Kilde:
Helsetilsynet – Kvalifisert til kvalifisering (2015)

Oppsummering: Rapport om KVP fra helsetilsynet, viser lovbrudd fra NAV i 76
av 92 kommuner (90 NAV-kontor), knyttet til informasjon, rekruttering,
innhold i programmet, og oppfølging av deltaker. I nesten halvparten var
ikke søkers situasjon godt nok kartlagt ved søknad til KVP. Mangel på
insectioniduell tilfredsstillende tilpassing i ca halvparten av kommunene,
standardiserte kurs eller tiltak som ikke samsvarer med deltakerens behov.
Ofte for lite obligatorisk aktivitet per uke. Problematisk om KVP ikke
tilpasses tilstrekkelig, og 2 års-perioden blir brukt opp uten at bruker har
fått utbytte, rettigheten til KVP er da oppbrukt, og kan ikke kreves på et
senere tidspunkt.

Metoder:

NAVs rundskriv om KVP

Kilde:
NAVs rundskriv om KVP

Oppsummering: NAVs informasjon om gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Kilde:
Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Oppsummering: Fafo-rapport fra 2012 via KS sine sider. Inneholder
informasjon om KVP i praksis, gjennomføring av program, hva som kjennetegner
et godt KVP-program, og hvordan KVP kan forbedres.