Informasjon:

NAVs informasjon

Kilde:
NAVs informasjon

Oppsummering: NAVs informasjon om kvalifiseringsprogrammet

NAVs rundskriv om KVP

Kilde:
NAVs rundskriv om KVP

Oppsummering: NAVs informasjon om gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet.

Studier:

Hvem starter i kvalifiseringsprogrammet, og kommer de i arbeid

Kilde:
Hvem starter i kvalifiseringsprogrammet, og kommer de i arbeid

Oppsummering: NAVs gjennomgang av KVP fra 2018. Finner positiv utvikling fra 2010 til 2015 på andelen brukere som kommer seg i arbeid, økning fra 19 til 28 prosent.

SSB – Færre avbryter kvalifiseringsprogrammet

Kilde:
SSB – Færre avbryter kvalifiseringsprogrammet

Oppsummering: Oversikt fra SSB om resultater av kvalifiseringsprogrammet. Færre avbryter programmet, flere går til ordinært arbeid etter fullført program, nesten 40 prosent i 2017. Økningen kan skyldes tendens til å rekruttere mer ressurssterke deltakere. Færre totalt sett som går på programmet, fra topp på 13800 i 2010, til 8900 i 2017. Potensiell kritikk: “Programmet unnlater mange steder å rekruttere gruppene med størst behov”,
dvs potensiale for mørketall.

Evaluering av kvalifiseringsprogrammet (2011)

Kilde:
Evaluering av kvalifiseringsprogrammet (2011)

Oppsummering: Forskningsbasert evaluering av kvalifiseringsprogrammet,gjennomført av arbeidsforskningsinstituttet – AFI. KVP bygger på erfaringer med tidligere arbeidsrettede tiltak og satsinger mot samme målgruppe, men ingen av disse har vist mer enn moderate sysselsettingseffekter. Uvisst om KVP vil fungere (2011). Konkluderer at ved riktig tidsbruk, altså ute i virksomheter, slik at tilrettelegging, og individuell oppfølging i ordinært arbeidsliv blir en del av sosialfaglig innsats.

Helsetilsynet – Kvalifisert til kvalifisering (2015)

Kilde:
Helsetilsynet – Kvalifisert til kvalifisering (2015)

Oppsummering: Rapport om KVP fra helsetilsynet, viser lovbrudd fra NAV i 76 av 92 kommuner (90 NAV-kontor), knyttet til informasjon, rekruttering,innhold i programmet, og oppfølging av deltaker. I nesten halvparten var ikke søkers situasjon godt nok kartlagt ved søknad til KVP. Mangel på individuell tilfredsstillende tilpassing i ca halvparten av kommunene,standardiserte kurs eller tiltak som ikke samsvarer med deltakerens behov. Ofte for lite obligatorisk aktivitet per uke. Problematisk om KVP ikke tilpasses tilstrekkelig, og 2 års-perioden blir brukt opp uten at bruker har fått utbytte, rettigheten til KVP er da oppbrukt, og kan ikke kreves på et
senere tidspunkt.

Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Kilde:
Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Oppsummering: Fafo-rapport fra 2012 via KS sine sider. Inneholder informasjon om KVP i praksis, gjennomføring av program, hva som kjennetegner et godt KVP-program, og hvordan KVP kan forbedres.