Informasjon:

Lovdata – introduksjonsloven

Kilde: Lovdata – introduksjonsloven

Oppsummering: Lovdatas side om introduksjonsloven. Inneholder utdypende informasjon om blant annet rettigheter og plikter til deltakelse i introduksjonsprogrammet, kommunens ansvar, med mer.

Rundskriv om introduksjonsprogrammet – regjeringen

Kilde: Rundskriv om introduksjonsprogrammet – regjeringen

Oppsummering: Regjeringens rundskriv om introduksjonsprogrammet fra 2016 inneholder utfyllende informasjon om programmet.

Introduksjonsprogram – IMDi

Kilde: Introduksjonsprogram – IMDi

Oppsummering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratets sider om introduksjonsprogrammet. Inneholder utfyllende informasjon om programmet og gjennomføringen.

Studier:

SSB – Norskopplæring for voksne innvandrere (2018)

Kilde: SSB – Norskopplæring for voksne innvandrere (2018)

Oppsummering: Statistikk fra SSB, viser økning fra 2016 til 2017 i deltakere av norskopplæring for innvandrere, fra 41552 i 2016 til 44165 i 2017. Nedgang i antall asylsøkere i norskopplæring, trolig grunnet økt antall asylsøkere i 2016 vs 2017.

Språkopplæring for voksne innvandrere – metastudie av FHI

Kilde: Språkopplæring for voksne innvandrere – metastudie av FHI

Oppsummering: Rapporten er utarbeidet av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Integrering og mangfoldsdirektoratet – IMDi. Målet med prosjektet var å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for effekt av ulike språkopplæringsmetoder rettet mot voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang. Hovedkonklusjonen er at det er begrenset dokumentasjon om effektive språkopplæringsmetoder for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Motvirker eksklusjon

Kilde: Motvirker eksklusjon

Oppsummering: Artikkel fra Kavlifondet om språkopplæring, viser til at man i tillegg til å oppnå viktige språkkunnskaper, kan bli bedre integrert ved å få et større nettverk, og føler seg generelt mer inkludert.

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Kilde: Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Oppsummering: Case-studie av introduksjonsprogrammet i Bamble og Stange kommune i perioden 2011 til 2015. Målet om at minst 55 prosent av flyktningene i programmet skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program, har ikke blitt nådd. Stange gjorde det bedre enn Bamble, ser ut til å være takket være tilrettelegging for systematisk introduksjonsarbeid via integreringsplan, formaliserte avtaler med arbeidsgivere, og synlige mål for introduksjonsprogrammet.

En mulighet for kvalifisering

Kilde: En mulighet for kvalifisering

Oppsummering: Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet (2018). Kritikkverdig at til tross for at deltakere har krav på program tilpasset den enkelte ut fra bakgrunn, forutsetninger, kvalifiseringsbehov, og målsetninger, får påfallende lite variasjon i programinnhold. Rapporten viser at mangel på variasjon i tilrettelegging og tilpasning til individuelle behov være nok til å føre til dårlig resultat for deltaker.

Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet

Kilde: Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet

Oppsummering: Rapporten beskriver utprøving av ulike samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening, i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar. Dette er andre fase i et treårig prosjekt, og utprøvingen er evaluert og sammenfattet i denne rapporten. I rapporten argumenterer vi for at det i større grad må tilrettelegges for fagretting av introduksjonsprogrammet.

Samarbeid mellom NAV og kommune – Proba

Kilde: Samarbeid mellom NAV og kommune – Proba

Oppsummering: Kartlegging av Proba for å se hvordan NAV samarbeider med kommunene om introduksjonsprogrammet. Per 2017 hadde under 2/3 av kontorene skrevet samarbeidsavtale, men flere var i prosessen om å utarbeide avtale. Proba fant en positiv korrelasjon mellom det å ha samarbeidsavtale, samt det å ha introduksjonsprogrammet organisert i NAV-kontoret, og samarbeid i praksis.

Metoder:

Kompetanse Norges språkopplæringssider

Kilde: Kompetanse Norges språkopplæringssider

Oppsummering: Kompetanse Norge har en rekke verktøy for språklæring for innvandrere.