Informasjon:

Motvirker eksklusjon

Kilde: Motvirker eksklusjon

Oppsummering: Artikkel fra Kavlifondet om språkopplæring, viser til at man i tillegg til å oppnå viktige språkkunnskaper, kan bli bedre integrert ved å få et større nettverk, og føler seg generelt mer inkludert.

Katastrofalt resultat av norskopplæring

Kilde: Katastrofalt resultat av norskopplæring

Oppsummering: NRKs artikkel om Listhaugs kommentar til FAFO-rapporten høsten 2017. Kritisk at det er såpass store forskjeller mellom de ulike kommunene på hvor godt de kan følge opp og gi opplæring til nyankomne innvandrere.

Lovdata – introduksjonsloven

Kilde: Lovdata – introduksjonsloven

Oppsummering: Lovdatas side om introduksjonsloven. Inneholder utdypende informasjon om blant annet rettigheter og plikter til deltakelse i introduksjonsprogrammet, kommunens ansvar, med mer.

Rundskriv om introduksjonsprogrammet – regjeringen

Kilde: Rundskriv om introduksjonsprogrammet – regjeringen

Oppsummering: Regjeringens rundskriv om introduksjonsprogrammet fra 2016 inneholder utfyllende informasjon om programmet.

Studier:

SSB – Norskopplæring for voksne innvandrere (2018)

Kilde: SSB – Norskopplæring for voksne innvandrere (2018)

Oppsummering: Statistikk fra SSB, viser økning fra 2016 til 2017 i deltakere av norskopplæring for innvandrere, fra 41552 i 2016 til 44165 i 2017. Nedgang i antall asylsøkere i norskopplæring, trolig grunnet økt antall asylsøkere i 2016 vs 2017.

Språkopplæring for voksne innvandrere – metastudie av FHI

Kilde: Språkopplæring for voksne innvandrere – metastudie av FHI

Oppsummering: Rapporten er utarbeidet av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Integrering og mangfoldsdirektoratet – IMDi. Målet med prosjektet var å oppsummere kunnskapsgrunnlaget for effekt av ulike språkopplæringsmetoder rettet mot voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang. Hovedkonklusjonen er at det er begrenset dokumentasjon om effektive språkopplæringsmetoder for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Kilde: Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Oppsummering: Case-studie av introduksjonsprogrammet i Bamle og Stange kommune i perioden 2011 til 2015. Målet om at minst 55 prosent av flyktningene i programmet skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program, har ikke blitt nådd. Stange gjorde det bedre enn Bamle, ser ut til å være takket være tilrettelegging for systematisk introduksjonsarbeid via integreringsplan, formaliserte avtaler med arbeidsgivere, og synlige mål for introduksjonsprogrammet.

En mulighet for kvalifisering

Kilde: En mulighet for kvalifisering

Oppsummering: Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet (2018). Kritikkverdig at til tross for at deltakere har krav på program tilpasset den enkelte ut fra bakgrunn, forutsetninger, kvalifiseringsbehov, og målsetninger, får påfallende lite variasjon i programinnhold. Rapporten viser at mangel på variasjon i tilrettelegging og tilpasning til individuelle behov være nok til å føre til dårlig resultat for deltaker.

Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet

Kilde: Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet

Oppsummering: Rapporten beskriver utprøving av ulike samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening, i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar. Dette er andre fase i et treårig prosjekt, og utprøvingen er evaluert og sammenfattet i denne rapporten. I rapporten argumenterer vi for at det i større grad må tilrettelegges for fagretting av introduksjonsprogrammet.

Samarbeid mellom NAV og kommune – Proba

Kilde: Samarbeid mellom NAV og kommune – Proba

Oppsummering: Kartlegging av Proba for å se hvordan NAV samarbeider med kommunene om introduksjonsprogrammet. Per 2017 hadde under 2/3 av kontorene skrevet samarbeidsavtale, men flere var i prosessen om å utarbeide avtale. Proba fant en positiv korrelasjon mellom det å ha samarbeidsavtale, samt det å ha introduksjonsprogrammet organisert i NAV-kontoret, og samarbeid i praksis.

What drives language proficiency of immigrants

Kilde: What drives language proficiency of immigrants

Oppsummering: Studie fra Tyskland (2015), undersøker ulikheter i tilegning av språk hos innvandrere. Finner at det er uproblematisk for barn å lære seg språket, språkferdigheter øker sterkt ved eksponering, og aktiv læring. Høyere lønn og bedre lønnsmuligheter gir insentiver til å investere i læringen av språk. Statsborgerskap er blant alternativene som kan bidra til å oppmuntre læring av nytt språk. Ulemper er blant annet: større lingvistisk barriere mellom morsmål og vertsland øker vanskelighetsgrad og pris for læring av språk.

Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners

Kilde: Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners

Oppsummering: Stor rapport fra England av EU i 2014, som et tillegg for å øke læring av fremmedspråk for innvandrere. Fokuserer blant annet på tilnærming med høy grad av deltakernes egne avgjørelser for hva som skal prates om. På denne måten er kommunikasjonen alltid relevant og meningsfull for deltakerne. Legger vekt på ansvar for egen læring og at man finner det meningsfullt når man lærer via områder som er relevante for en selv, framfor tilnærming med generelle lærebøker.

Voksne analfabeter i norskopplæring

Kilde: Voksne analfabeter i norskopplæring

Oppsummering: Master oppgave fra Universitetet i Tromsø i 2012, handler om voksne innvandrere som er analfabeter, og deres læringssituasjon på norskkurs. Undersøkelsen viser at det er store variasjoner mellom kommunene og det opplæringstilbudet den analfabete deltakeren får. Lang vei å gå fra illiterat til å bli literat, og det er viktig at opplæringssystemet har kunnskap om hva det innebærer å være illiterat og hvordan opplæringen kan sikres med god kvalitet. Stor fordel ved bruk av morsmålslærer, eller morsmålsassisten, for å kunne lettere knytte konsepter og begreper opp mot fremmedspråket og morsmålet.

Metoder:

Kompetanse Norges språkopplæringssider

Kilde: Kompetanse Norges språkopplæringssider

Oppsummering: Kompetanse Norge har en rekke verktøy for språklæring for innvandrere.

Cabis integrering på arbeidsplassen

Kilde: Cabis integrering på arbeidsplassen

Oppsummering: Cabi er en dansk idell organisasjon som gir råd og inspirasjon til virksomheter og kommuner, som jobber med arbeidsinkludering og integrering. Denne informasjonsplakaten har de laget til arbeidsplasser med fremmedspråklige, for en bedre integreringsprosess. Se Cabiweb for mer info.

Introduksjonsprogram – IMDi

Kilde: Introduksjonsprogram – IMDi

Oppsummering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratets sider om introduksjonsprogrammet. Inneholder utfyllende informasjon om programmet og gjennomføringen.