Informasjon:

Appbiblioteket

Kilde: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Appbiblioteket

Oppsummering: Oversikt over bruk av smartteknologi og apper for mennesker med nedsatt funksjon. Her finner du beskrivelse av apper for mennesker med for eksempel nedsatt syn, hørsel, bevegelse eller kommunikasjonsvansker.

Hjelpemiddeldatabasen

Kilde: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Hjelpemiddeldatabasen

Oppsummering: Informasjon om tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene som presenteres kan være aktuelle, uavhengig av om de kan gis via det offentlige, eller om bruker selv må dekke utgiftene. Det er brukers behov som avgjør hva som er et hjelpemiddel i det enkelte tilfelle.De fleste hjelpemidlene i databasen presenteres med tekniske data, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger.

Kunnskapsbanken om tilrettelegging, tolking og hjelpemiddelformidling

Kilde: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Kunnskapsbanken

Oppsummering: Kunnskapsbanken med fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling om tilrettelegging, tolking og hjelpemiddelformidling. Det faglige innholdet lages sammen med fagpersoner fra hjelpemiddelsentralene.

Tilrettelegging for svaksynte og blinde

Kilde: Tilrettelegging for svaksynte og blinde

Oppsummering: Blindeforbundets artikkel om tilrettelegging for svaksynte og blinde. Arbeidsgiver er lovpålagt individuell tilrettelegging, og skal så langt det er mulig forsøke å finne løsninger som gjør at du blir værende i jobben, eller får andre arbeidsoppgaver.

Tilrettelegging for hørselshemmede – udir

Kilde: Tilrettelegging for hørselshemmede – udir

Oppsummering: Utdanningsdirektoratets side for hørselshemmede. Har utfyllende informasjon om hørselshemming, samt ulike former for tilrettelegging.

Yrkesaktiv og hørselshemmet – HLF

Kilde: Yrkesaktiv og hørselshemmet – HLF

Oppsummering: Hørselshemmedes Landsforbuds informasjonsside for yrkesaktive hørselshemmede. Nyttig for hørselshemmede, kolleger, og arbeidsgivere.

Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging – Statped

Kilde: Nedsatt hørsel og fysisk tilrettelegging – Statped

Oppsummering: Statpeds side om nedsatt hørsel, og fysisk tilrettelegging for å redusere auditiv og visuell bakgrunnsstøy i undervisningsrommene, som også er overførbart til arbeidsliv.

Arbeidslivsentrene

Kilde: Arbeidslivsentrene

Oppsummering: NAVs Arbeidslivsentre i de ulike fylkene, fungerer blant annet som ressurs- og kompetansesentre for inkluderende arbeidsliv.

Hjelpemiddelsentralen

Kilde: Hjelpemiddelsentralen

Oppsummering: Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i fylket, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Universell utforming

Kilde: Universell utforming

Oppsummering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)s side om universell utforming, for tilrettelegging av ulike funksjonshemninger.

Talestyrte søk og stying via smarttelefon

Kilde: Talestyrte søk og stying via smarttelefon

Oppsummering: Informasjon om hvordan man kan bruke smarttelefon til å bistå brukeren med å besvare spørsmål, komme med forslag, eller utføre handlinger.

Nasjonale retningslinjer for forebygging, utredning, og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Kilde: Nasjonale retningslinjer for forebygging, utredning, og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Oppsummering: Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer inneholder blant annet informasjon om forebygging, utredning, og behandling.

Overvekt – helsenorge

Kilde: Overvekt – helsenorge

Oppsummering: Helsenorge.nos side om overvekt, med informasjon om hvordan man kan forebygge og redusere overvekt.

Overvekt og fedme

Kilde: Overvekt og fedme

Oppsummering: Informasjon fra aktivitetsboken til helsedirektoratet om overvekt og fedme, og hvordan man kan tilnærme seg disse tilstandene. Forbruk og inntak av næring utgjør energibalansen, som kroppsvekten er et direkte resultat av. Om man har større inntak enn forbruk, vil man legge på seg. Små forbedringer, som økning av forbruket på 50-100 kcal per dag er av typen endring som kan vedvare på lang sikt.

Studier:

Arbeid som integrert del av framtidens helsetjeneste for sykelig overvektige

Kilde: Arbeid som integrert del av framtidens helsetjeneste for sykelig overvektige

Oppsummering: Studie om overvektige og arbeid fra Muritunet finansiert med FoU-midler fra NAV. Studien undersøkte om livsstilsintervensjon med og uten arbeidsintervensjon kunne bidra til endring i arbeidsdeltakelse og livskvalitet. Intervensjon med arbeid førte til større vektnedgang, og større tro på egen evne til å møte jobbkrav, enn gruppen uten arbeidsintervensjon.

Metoder:

Spesifikke språkvansker og tilrettelegging for arbeidstakere

Kilde: Spesifikke språkvansker og tilrettelegging for arbeidstakere

Oppsummering: Statpeds artikkel om tilrettelegging i arbeidslivet for personer med språkvansker. Vanlig tilrettelegging er blant annet:
* PC med egen stavekontroll, ordbokfunksjon og talesyntese
* Scannerpenn eller scannermus
* Elektronisk informasjon, så man kan benytte e-hjelpemidler framfor å lese selv
* Avlasting eller hjelp til visse type oppgaver
* Tale til tekst-funksjon på nettbrett og smarttelefon

Skjermleser

Kilde: Skjermleser

Oppsummering: Blindeforbundets informasjon om skjermleser. Skjermleseren tolker den visuelle informasjonen på skjermen, slik at innholdet kan presenteres via punktskrift i Braille på en leselist, eller ved syntetisk tale. Dette hjelper svaksynte eller blinde med å bruke elektroniske verktøy.

Leselist

Kilde: Leselist

Oppsummering: En leselist kan være et godt hjelpemiddel for en synshemmet som behersker punktskrift (Braille). Leselisten konverterer data fra en skjermleser til punktskrift, slik at man kan lese innholdet med hendene framfor øynene.

Hjelpemidler for syns- og hørselshemmede – Sansetap

Kilde: Hjelpemidler for syns- og hørselshemmede – Sansetap

Oppsummering: Sansetaps side med tiltak for å kompensere for sviktende syn og hørsel. Inneholder informasjon om ulike verktøy man kan benytte seg av ved syns- og hørselshemming, blant annet høreapparat, teleslynge, luper, med mer.

Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Kilde: Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Oppsummering: E-læringskurs fra kunnskapsbanken om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsplassen for hørselshemmede så de kan få en likestilt deltakelse i arbeidslivet.

Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Kilde: Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om syn, nyttig for blant annet synshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge for synshemmede.

Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Kilde: Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om hørsel, nyttig for blant annet hørselshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge for hørselshemmede.