Informasjon:

NAVs beskrivelse av VTA

Kilde:
NAVs beskrivelse av VTA

Oppsummering: NAVs beskrivelse og informasjon om varig tilrettelagt arbeid -VTA. Personer med uføretrygd som har behov for arbeid i skjermet virksomhet,kan få tilbud om VTA tilpasset sitt behov.

NAVs kravspesifikasjon for VTA

Kilde:
NAVs kravspesifikasjon for VTA

Oppsummering: NAVs kravspesifikasjon for varig tilrettelagt arbeid, nyeste
versjon fra februar 2019.

NAVs regler vedrørende VTA

Kilde:
NAVs regler vedrørende VTA

Oppsummering: NAVs regler dekker blant annet tiltakets innhold, VTA i skjermet og ordinær virksomhet, og ansettelsesforhold.

NAKUs beskrivelse av VTA

Kilde:
NAKUs beskrivelse av VTA

Oppsummering: NAKUs beskrivelse av VTA, med undertema formål og målgruppe,organisering av tiltaket, muligheter for overgang fra VTA til ordinært arbeid, med mer.

HELT MED – informasjon

Kilde:
HELT MED – informasjon

Oppsummering: Informasjon om HELT MED, en stiftelse som skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Videre skal HELT MED bidra til at målgruppen får bistand til å bli rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

Studier:

Behovet for varig tilrettelagt arbeid

Kilde:
Behovet for varig tilrettelagt arbeid

Oppsummering: Rapport fra 2012, viser at både tiltaksarrangører, kommuner, og NAV, forventer at behovet for VTA vil øke. Forventet økning på 20 til 50 prosent i VTA i skjermet virksomhet de neste 5 årene, altså fram til 2017. I 2010 var antall deltakere i VTA på ~8.700, i 2018 over 10.000. Ønske om flere plasser i både skjermet og ordinær virksomhet. Lavest udekket behov i småbyer / tettsteder. 92 prosent var i skjermet virksomhet, og 8 prosent var i ordinær virksomhet.

De har jo uansett uførepensjon

Kilde:
De har jo uansett uførepensjon

Oppsummering: Rapport fra FAFO om varig tilrettelagt arbeid, fra 2008, bestilt av arbeids- og inkluderingsdepartementet.Rapporten går i hovedsak ut på om VTA bidrar til å utvikle deltakernes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver, om deltakernes muligheter for ordinært arbeid økes, hvordan man kan øke andelen til overgang i ordinært arbeid, og VTA-deltakeres kjennetegn. Godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær tyder på et vellykket vedtak. VTA bidrar til å redusere passitivitet og inaktivitet hos deltakerne. Svakhet ved tilrettelegging for den enkelte deltaker, produksjonskrav, finansiering, og manglende oppfølging
fra NAV lokalt.

Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år
med nedsatt arbeidsevne

Kilde:
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år
med nedsatt arbeidsevne

Oppsummering: Rapport fra 2018 om personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Per mars 2018 var det ca 190.000 personer i Norge registrert med nedsatt arbeidsevne, hvor 22 prosent av disse var under 30 år. Dvs ca 5 prosent av alle mellom 18 og 29 år. Varig tilrettelagt arbeid som tiltak er det tiltaket hvor brukere i størst grad ender opp på trygd, men som tiltak har VTA en annen og mer varig nedsatt målgruppe enn andre tiltak, som for eksempel arbeidspraksis, oppfølging, eller opplæring.

Metoder:

ASVLs modell for VTA

Kilde:
ASVLs modell for VTA

Oppsummering: ASVLs metodikk for VTA. Inneholder utfyllende informasjon om metodikk for gjennomføring av VTA.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Kardes samling av nettressurser består av ulike nettsider Karde har vært med på å utvikle.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes E-læring består av diverse opplæringsfilmer og kurs, om blant annet sunn og god matlaging, fysisk aktivitet, og smarte løsninger i hjemmet, for personer med utviklingshemning eller demens.

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken – OKvekst

Kilde:
Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken – OKvekst

Oppsummering: OKvekst er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater.

Oktav

Kilde:
Oktav

Oppsummering: Vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene i Vestfolds opplæringskontoretfor oppfølging av lærekandidater med behov for tilpasset fagopplæring. Det gis tilbud om ulike fagretninger i de 12 medlemsbedriftene.

Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Kilde:
Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Oppsummering: Kompetanse Norges side for grunnleggende ferdigheter. Inneholder verktøy innenfor blant annet lesing og skriving, regning,digitale ferdigheter, og muntlige ferdigheter.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde:
Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.

Kartlegging av interesser og individuelle ønsker

Kilde:
Kartlegging av interesser og individuelle ønsker

Oppsummering: SOR-verktøy som kan brukes til kartlegging av utviklingshemmedes preferanser for fritiden.