Informasjon:

NAVs beskrivelse av VTA

Kilde:
NAVs beskrivelse av VTA

Oppsummering: NAVs beskrivelse og informasjon om varig tilrettelagt arbeid –
VTA. For de med uføretrygd som har behov for arbeid i skjermet virksomhet,
kan få tilbud om VTA tilpasset ens behov.

NAVs kravspesifikasjon for VTA

Kilde:
NAVs kravspesifikasjon for VTA

Oppsummering: NAVs kravspesifikasjon for varig tilrettelagt arbeid, nyeste
versjon fra februar 2019.

NAVs regler vedrørende VTA

Kilde:
NAVs regler vedrørende VTA

Oppsummering: NAVs regler dekker blant annet tiltakets innhold, VTA i
skjermet og ordinær virksomhet, og ansettelsesforhold.

NAKUs beskrivelse av VTA

Kilde:
NAKUs beskrivelse av VTA

Oppsummering: NAKUs beskrivelse av VTA, med undertema formål og målgruppe,
organisering av tiltaket, muligheter for overgang fra VTA til ordinært
arbeid, med mer.

Regjeringen: Historisk høyt nivå på ordningen med VTA

Kilde:
Regjeringen: Historisk høyt nivå på ordningen med VTA

Oppsummering: Regjeringen har økt antall plasser for varig tilrettelagt
arbeid og var ved mai i 2018 var det totalt over 10.000 uføretrygdede med et
slikt tilbud. ‘Ambisjon om at så mange som mulig skal få delta i
arbeidslivet og bruke evnene sine’, sa arbeids- og sosialminister Anniken
Hauglie. Antallet plasser for VTA har hatt stabil økning de siste årene.

Utdanningsdirektoratet

Kilde:
Utdanningsdirektoratet

Oppsummering: Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av
barnehage, grunnskole, og videregående opplæring.

HELT MED – informasjon

Kilde:
HELT MED – informasjon

Oppsummering: Informasjon om HELT MED, et prosjekt hvor arbeidsgivere
ansetter personer med utviklingshemming som ekstra arbeidskraft for blant
annet økt fortjeneste, og lavere turnover.

HELT MED – resultater

Kilde:
HELT MED – resultater

Oppsummering: Resultatene fra HELT MED, i 2018 ble det opprettet 45 nye
arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i HELT MED ordningen. I
løpet av 2019 er det målsetting om å ha opprettet 80 HELT MED
arbeidsplasser.

Studier:

Behovet for varig tilrettelagt arbeid

Kilde:
Behovet for varig tilrettelagt arbeid

Oppsummering: Rapport fra 2012, viser at både tiltaksarrangører, kommuner,
og NAV, forventer at behovet for VTA vil øke. Forventet økning på 20 til 50
prosent i VTA i skjermet virksomhet de neste 5 årene, altså fram til 2017. I
2010 var antall deltakere i VTA på ~8.700, i 2018 over 10.000. Ønske om
flere plasser i både skjermet og ordinær virksomhet. Lavest udekket behov i
småbyer / tettsteder. 92 prosent var i skjermet virksomhet, og 8 prosent var
i ordinær virksomhet.

De har jo uansett uførepensjon

Kilde:
De har jo uansett uførepensjon

Oppsummering: Rapport fra Arbeid og Inkludering om varig tilrettelagt
arbeid, fra 2008, bestilt av arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Rapporten går i hovedsak ut på om VTA bidrar til å utvikle deltakernes
ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver, om deltakernes
muligheter for ordinært arbeid økes, hvordan man kan øke andelen til
overgang i ordinært arbeid, og VTA-deltakeres kjennetegn. Godt arbeidsmiljø
og lavt sykefravær tyder på et vellykket vedtak. VTA bidrar til å redusere
passitivitet og inaktivitet hos deltakerne. Svakhet ved tilrettelegging for
den enkelte deltaker, produksjonskrav, finansiering, og manglende oppfølging
fra NAV lokalt.

Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år
med nedsatt arbeidsevne

Kilde:
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år
med nedsatt arbeidsevne

Oppsummering: Rapport fra 2018 om personer under 30 år med nedsatt
arbeidsevne. Per mars 2018 var det ca 190.000 personer i Norge registrert
med nedsatt arbeidsevne, hvor 22 prosent av disse var under 30 år. Dvs ca 5
prosent av alle mellom 18 og 29 år. Varig tilrettelagt arbeid som tiltak er
det tiltaket hvor brukere i størst grad ender opp på trygd, men som tiltak
har VTA en annen og mer varig nedsatt målgruppe enn andre tiltak, som for
eksempel arbeidspraksis, oppfølging, eller opplæring.

Metoder:

ASVLs modell for VTA

Kilde:
ASVLs modell for VTA

Oppsummering: ASVLs metodikk for VTA. Inneholder utfyllende informasjon om
metodikk for gjennomføring av VTA.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Kardes samling av nettressurser består av ulike nettsider
Karde har vært med på å utvikle.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes E-læring består av diverse opplæringsfilmer og kurs, om
blant annet sunn og god matlaging, fysisk aktivitet, og smarte løsninger i
hjemmet, for personer med utviklingshemning eller demens.

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold – OKvekst

Kilde:
Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold – OKvekst

Oppsummering: OKvekst er et samarbeidsorgan der flere godkjente
lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og
lærekandidater.

Oktav

Kilde:
Oktav

Oppsummering: Opplæringskontoret Oktav stiller med en rekke tilbud innen
VTA, alt fra anleggsgartner til yrkessjåfør.

Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Kilde:
Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Oppsummering: Kompetanse Norges die for grunnleggende ferdigheter.
Inneholder verktøy innenfor blant annet lesing og skriving, regning,
digitale ferdigheter, og muntlige ferdigheter.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde:
Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder
informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.