Regjeringen Solberg har besluttet at det skal gjennomføres forsøk med tilrettelagt arbeid i kommunal regi, slik at man kunne lage en evaluering i etterkant. Forsøket ble startet opp i 2018.

Evalueringen er laget av Telemarksforskning (Møller og Magnussen 2020).

Rapporten viser at tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, slik det er lagt opp i dag, med forhåndsgodkjente tiltaksarrangør og statlig tilhørighet, fungerer svært godt.

En dyrere løsning

Det viste seg at tilrettelagt arbeid slik det var lagt opp i forsøkene, var dyrere enn den eksisterende ordningen.

Og trass i høyere veiledertetthet i forsøkene, var kvaliteten på tjenestetilbudet likevel bedre hos ordinære tiltaksarrangører.