Nye muligheter for elever som ønsker spesialundervisning i bedrift.

Benjamin Andersen på ViA3 ble nylig kåret til årets lærekandidat i Viken. Foto: Viken fylkeskommune

 

Viken og Innlandet fylker har nylig vedtatt ordninger som sikrer at også denne gruppen elever kan få yrkesrettet opplæring gjennom et lærekandidatløp.

Mange vil sikkert mene at dette burde være en selvfølge. Men det er dessverre ikke tilfelle.

Over store deler av landet er utviklingshemmede og andre elever med vedtak om spesialundervisning i praksis utestengt fra yrkesfaglig opplæring.

En viktig grunn er at mange fylkeskommuner ikke har en godt nok utbygd lærekandidatordning for disse elevene.

Østfold var pionerer

Det gamle Østfold var først ute med å anerkjenne at elevgruppen hadde et særlig tilretteleggingsbehov. Fylkeskommunen lagde dermed en avtale med fylkets vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, slik at de kunne tilby tilrettelagte opplæringsløp i bedrift. I fjor fulgte Vestfold og Telemark etter med en lignende ordning.

ASVL og opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken (OKvekst) har jobbet i en årrekke for å spre ordningen til flere fylker. Det er derfor svært gledelig at Viken fylkeskommune 16. juni vedtok at Østfold-ordningen skal gjelde i hele det nye fylket, fra Hol til Halden. I Viken har det vært en lang prosess, med betydelig informasjonsarbeid fra ASVL og OkVeksts side.

15. juni vedtok Innlandet fylke at også elevene i dette fylket får en ordning etter modell av Østfold-ordningen. Her har også ASVL og OkVekst vært pådrivere. I Innlandet har prosessen gått raskere. Både ASVLs nestleder Rita Sandnes og fylkets administrasjon skal ha sin del av æren for at elever med spesialundervisning nå får en ny mulighet til å kvalifisere seg for arbeidslivet i Innlandet.

Nasjonal ordning?

I flere andre fylker er det nå satt i gang lignende prosesser, som vi håper skal munne ut i lærekandidatordninger som ivaretar de elevene som har et tilretteleggingsbehov.

ASVL har også drevet betydelig informasjonsarbeid overfor Stortinget. I forbindelse med avtalen for statsbudsjettet for 2021, ble det fattet et anmodningsvedtak der Stortinget ber regjeringen utrede om Østfold-modellen bør bli en nasjonal modell. ASVL vil naturlig nok gjøre sitt for å bidra til at Østfold-modellen blir en landsomfattende ordning.

Hvordan fungerer et lærekandidatløp?

En lærekandidat lærer seg deler av et fag, og får en grunnkompetanse. Han eller hun går først to år på skole. Så følger to år med læretid i en bedrift.

Tall fra Østfold viser at minst 7 av 10 kommer i tilrettelagt jobb etter endt løp. Når man vet at arbeidsledigheten blant utviklingshemmede mellom 18 og 25 år er 80 prosent, representerer lærekandidatordningen et viktig virkemiddel for å inkludere flere i arbeidslivet.

Lærekandidatordningen sikrer en meningsfull skolegang for en elevgruppe som over altfor mange år har blitt tvunget til å sitte på skolebenken – trass i at mange oppgir at de lærer absolutt best av å gjøre, ikke å høre.

I Viken og Vestfold og Telemark er elevene sikret god faglig oppfølging blant annet fordi bedriftene som tilbyr lærekandidatløp, er med i et eget opplæringskontor. Også i Innlandet vil dette bli modellen.

Vi takker politikere og administrasjoner i Viken og Innlandet fylker for at de har lyttet til våre innspill. Vedtakene som er fattet innebærer at flere elever får mulighet til en verdig skolehverdag som kvalifiserer for arbeidslivet!