ASVLs styreleder la frem vårt ønske om en opptrappingsplan for flere tilrettelagte arbeidsplasser under Arbeids- og sosialkomitéens høring i Stortinget. Vi må begynne nå, sa hun til komitéen.

Anne-Grete Strøm Erichsen_Torgeir Haugaard_Forsvarets mediesenter.jpg

Styreleder i ASVL, Anne-Grete Strøm-Erichsen, møtte til høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité 27. oktober. Tema var statsbudsjettet 2018. Her er hennes innlegg:

 

Komiteleder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Vekstbedriftene tilbyr tilrettelagt arbeid, og et stort flertall av de 9.800 som har jobb i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid, arbeider nettopp i en ASVL-bedrift. Mange av dem er utviklingshemmede.

Retten til arbeid er like viktig for utviklingshemmede, som for andre. Helt siden ansvarsreformen i 1991 har det vært bred enighet om at utviklingshemmede skal være en del av arbeidslivet.

 

Vekstbedriftene hjelper i tillegg folk med å få jobb i andre virksomheter. Bedriftenes samfunnsoppgave er å hjelpe dem som trenger aller mest bistand for å finne veien til arbeidslivet.

 

Først vil jeg si litt om Varig tilrettelagt arbeid.

I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til 125 nye plasser i tiltaket.

 

Det er altfor lite. Det dekker ikke en gang behovet i Rogaland fylke, som nylige presseoppslag fra fylket dokumenterer.

 

Arbeidsforskningsinstituttet laget en rapport i 2012 som forteller at behovet var på opp mot 5.000 plasser. Siden den gang har det ikke vært noen særlig vekst.

 

Vi mener det må lages en opptrappingsplan for denne gruppen, med 500 nye plasser hvert år i denne stortingsperioden. Og vi må begynne nå.

 

I budsjettet er det satt av penger til forsøk med Varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. Så lenge behovet for nye arbeidsplasser er så stort, bør man heller bruke pengene til å hjelpe folk ut av køen, på tiltak som vi vet virker.

 

Så noen ord om Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, såkalt VTO. Mange av de nye tilrettelagte arbeidsplassene, kommer her. Det er NAV som har oppfølgingsansvaret.

 

Vi får rapporter om at de som får jobb i VTO, får for dårlig oppfølging. Når det satses så sterkt på tilrettelagte jobber i ordinær bedrifter, etterlyser vi dokumentasjon på hvordan det faktisk går med den enkelte som får jobb gjennom tiltaket.

 

Vi anmoder derfor komitéen om å bidra til at dette tiltaket blir dokumentert gjennom forskning.

 

Det er mange som trenger ekstra lang tid og mye tilrettelegging for å kunne nærme seg arbeidslivet. Det kan være rusavhengige, flyktninger eller personer med psykiske helseproblemer, for å nevne noen grupper. Disse må vi ikke glemme.

 

Tiltaket Arbeidsforberedende trening er skreddersydd for nettopp disse. Veilederne i vekstbedriftene vet hva som skal til for å bistå de mest sårbare.

 

Anmodningsvedtaket fra mars 2015, der Stortinget ber regjeringen prioritere særlig om å prioritere en økning i antall plasser i dette tiltaket, er ikke blitt fulgt opp.

 

Parallelt vokser langtidsledigheten, slik at mange flere vil trenge omfattende hjelp for å komme tilbake.

 

I tillegg til en opptrappingsplan for tilrettelagte arbeidsplasser, mener vi derfor at det er behov for et betydelig løft i antall plasser i Arbeidsforberedende trening.