Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug presenterer i en ny stortingsmelding en rekke tiltak for å fremme integrering av innvandrere.

I Stortingsmeldingen, som har fått tittelen Fra mottak til arbeidsliv til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (Meld. St. 30), skriver regjeringen at de vil sørge for rask og god integrering av innvandrere, og legger frem en rekke tiltak for å fremme integreringen.

– Innvandrere som skal bo og leve i Norge skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy arbeidsdeltakelse. Regjeringen varsler en integreringspolitikk som legger til rette for at de som får opphold i landet, raskt kan bidra ved å komme ut i arbeid.

For Vekstbedriftene er særlig kapittel 5 om arbeid og kvalifisering viktig.

Les meldingen her