Høyre ønsker mer fleksibilitet for tilrettelagt arbeid

Høyre lanserte 7. september sitt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Det lanserte programmet er et førsteutkast.

Høyre skriver at de vil «Øke antall plasser og erstatte varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O) med en mer fleksibel og individorientert ordning, kalt tilrettelagt arbeid (TA), med tettere oppfølging både i og utenfor ordinært arbeidsliv.».

Fleksibilitet, men samtidig trygghet

ASVL er veldig glade for at Høyre ser behovet for økt fleksibilitet i tiltakene, og for at individets behov er satt i sentrum. Vi vil gå i dialog med Høyre om detaljer vi synes det er viktig å presisere i en ny ordning. Ettersom 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten jobb, ser ASVL det som avgjørende at det vi i dag kjenner som VTA-plasser i skjermet sektor opprettholdes, og at finansieringen av disse blir minst like god og forutsigbar også i fremtiden. Målgruppene for dette tiltaket trenger trygge rammer også med et nytt og fleksibelt tiltak. 

ASVL har hatt kontakt med Høyre kort tid etter at programutkastet ble lansert, og får bekreftet at partiet vil være tydelige på at man både skal beholde det vi i dag kjenner som VTA, samtidig som antall slike plasser skal økes.

Bedre oppfølging med jobbspesialister fra vekstbedrifter

Partiet tar også til orde for at jobbspesialister fra vekstbedriftene tar på seg oppfølgingen av ansatte med tilrettelagt arbeid i en ordinær virksomhet. Dette er en gruppe ansatte som i dag får liten eller ingen oppfølging. ASVL har tidligere lansert idéen om en oppfølgingsmodell som nettopp tar i bruk veilederressursene, og er glade for at Høyre ser for seg en løsning som tar utgangspunkt i bransjen, og som sikrer mest mulig kompetent oppfølging for arbeidstakerne.

Kvalifisering for jobb med flere lærekandidatplasser

Høyre skriver også at de vil «Øke bruken av lærekandidatstillinger eller praksisbrev som alternativ til fagbrev for elever med svakt grunnskolegrunnlag. 

Dette er også godt nytt, for lærekandidatordningen kvalifiserer utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelegging for arbeidslivet. 

Høyre vil også sikre at oppnådde resultater vektlegges ved tildeling av oppdrag. ASVL deler Høyres oppfatning, og mener det kan bidra til at den kompetanse og erfaring vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene har, i større grad vil kunne tas i bruk i arbeidsinkluderingsdugnaden.

Høyres programutkast bærer preg av en vilje til arbeidsinkludering, med nye og spennende virkemidler. ASVL gleder seg derfor til fortsatt dialog med partiet om veien til et endelig program!