Jonas Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet.

Plattformen til den nye regjeringen er klar. Den ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i Hurdal 13. oktober.

ASVL har lest hva plattformen sier om arbeidsinkludering, og ser på den som en tydelig invitasjon til bransjen, slik at vekst- og attføringsbedrifter kan bidra til at arbeid blir mulig for flere. Det er særlig viktig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å styrke tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening.

Vi vil nå gå i dialog med regjeringen og aktuelle komitéer på Stortinget for å sikre at de gode intensjonene i plattformen blir realisert til det beste for de som trenger tilrettelagt jobb eller et arbeidstreningstilbud. I den aller nærmeste tiden vil vårt hovedfokus være å påvirke regjeringspartienes endringer og justeringer i tilknytning til statsbudsjettet for 2022.

Dette er de viktigste punktene om arbeidsinkludering:

  • Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring. Bemanningen i NAV må også varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne.
  • Styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA) og gjøre dem tilgjengelige for flere.
  • Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge. Det skal utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.
    Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. NAV skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis og starte med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.
  • Legge til rette for at også mindre tiltaksarrangører kan levere tilbud til NAV.
  • Sikre rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene og unngå anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.
  • Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringspartiene ønsker også å ta i bruk flere alternative opplæringsarenaer i videregående opplæring.