Tiltakene Avklaring og Arbeid med bistand blir anbudsutsatt.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå fastsatt en forskriftsendring som fører til at tiltakene Arbeid med bistand (AB) og Avklaring skal anskaffes etter Lov om offentlige anskaffelser, noe som innebærer anbud.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2015, men det åpnes for overgangsordninger frem til 31. desember 2016.

Det er verdt å merke seg følgende formuleringer:

  • «Avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksarrangører om tiltakene arbeid med bistand og/eller avklaring i skjermet virksomhet, kan dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig forlenges inntil 31. desember 2016 etter de avtalevilkår som gjaldt før 1. januar 2015.»
  • «Tiltaksarrangører som har inngått kontrakt med Arbeids- og velferdsetaten om levering av tiltakene avklaring og/eller oppfølging før 31. desember 2014, kan innenfor rammene av kontrakten gjennomføre tiltakene ut kontraktsperioden, dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig».

Fortsetter arbeidet

ASVL vil fortsette sitt påvirkningsarbeid for å endre den nå fastsatte forskriften om anbudsutsetting, slik at:

  • Ny innkjøpsordning gjennomføres gradvis med egne anbud for personer med nedsatt arbeidsevne, og som forsøksordning i noen fylker.
  • Det sørges for at det gjennomføres egne anbud i alle kommuner som i dag har de tiltakene som ønskes anbudsutsatt. 
  • Kommersielle bedrifter som får delta i anbudskonkurranser, underlegges samme krav om kvalitetssikring som de offentlig eide Vekst- og attføringsbedriftene

Høringer i Stortinget

ASVL har fremlagt disse kravene for Stortingets finanskomité under høring i tilknytning til statsbudsjettet 21. oktober, og for Stortingets arbeids- og sosialkomité 3. november.

ASVL har også vært tydelig på at vi ønsker en opptrappingsplan for flere VTA-plasser.

Se listen over hva ASVL legger frem for komitéene som ønskede føringer for budsjettet