Karin Andersen (SV) har stilt skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Bakgrunnen er at VTA-utredningen skal gjøres internt i statsrådens eget departement.

Karin Andersen

“Staten er forpliktet av grunnlov og konvensjoner til å ikke diskriminere i statlig arbeidsmarkedspolitikk. Forslaget om kommunalt ansvar for VTA (varig tilrettelagt arbeid) kan bety diskriminering og tap av arbeidsmulighet for utviklingshemmede.

I Innst.333 S (2014 2015) ber flertallet om en utredning for finne balanse mellom statlig og kommunalt ansvar der hensynet til brukerne skal stå i fokus for løsningen som blir valgt.

Gjennomfører regjeringen en intern eller en ekstern utredning og er brukerne med utredningsarbeidet?”

Slik lyder spørsmålet fra Karin Andersen, etter at det ble klart Arbeids- og sosialdepartementet selv skal utrede om Varig tilrettelagt arbeid skal bli et kommunalt ansvar i fremtiden. 

ASVL takker for Andersens engasjement i saken, og oppdaterer saken når statsråden har svart.