Foto: Shutterstock

Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser, og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Eksempler: 

  • At vi ikke har arbeidskraft fordi våre VTA- ansatte av NAV er midlertidig beordret ut av tiltaket.
  • At bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes
  • At det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid.
  • At kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter.

Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering. Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte oss for råd dersom de er i tvil.  

Gjelder arbeidsgiverperioden ved permittering knyttet til koronaviruset?

Regjeringen setter ned arbeidsgiverperioden ved permittering fra 15 til 2 dager slik at koronaviruset blir ansett som «naturomstendighet» i lovens forstand, slik at det nå gjelder en arbeidsgiverperiode på 2 dager. 

Se nærmere om dette på nav.no, som vi regner med blir oppdatert i løpet av kort tid. 

Kan bedriften permittere som følge av at ansatte har hjemmekarantene og/eller flere ansatte er syke?

Dersom nøkkelansatte eller flere ansatte blir satt i karantene / blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte.

I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Bedriften må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode.

Hvilke frister gjelder ved permittering?

Etter Hovedavtalen LO-ASVL er varslingsfristen 14 dager, men ved såkalte uforutsette hendelser kan fristen kortes ned 2 dager.

Bedriften ser for seg at det kan bli forstyrrelser i produksjonen knyttet til koronaviruset, som igjen kan nødvendiggjøre permittering. Kan det benyttes betinget permitteringsvarsel?

Nei. Permitteringsvarsel skal være ubetinget. Eneste unntak for å bruke såkalt betinget permitteringsvarsel er ved konflikt i egen bedrift.

Dette betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer.

Selv om bedriften bruker ubetinget varsel, så kan varselet imidlertid trekkes tilbake når som helst før permitteringen iverksettes.

Dersom forholdene endrer seg kan det også være grunnlag for å utsette permitteringen kortvarig, uten at det er nødvendig med nytt varsel med 14-dagers frist. En slik utsettelse må klargjøres i form av en ny fastsatt dato (ikke inntil videre).

Dersom utsettelsen streker seg utover fire uker, bør det gis nytt varsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny 14-dagers frist.

Husk at det alltid skal settes opp protokoll fra drøftingsmøte mellom ledelsen og de tillitsvalgte om permitteringer. Bedrifter som ikke har tillitsvalgte kan imidlertid også permittere.