Koronavirus: Spørsmål og svar

Pandemien fører til mange spørsmål for vekst- og attføringsbedrifter. Her er svar på noen av de viktigste.

Sist oppdatert: 27. mars

Helt overordnet oppfordrer vi alle bedrifter om å lytte til helsemyndighetenes råd, og så langt det lar seg gjøre bidra til mindre smittespredning. Du finner nyttig info på helsenorge.no og fhi.no.

Skal tiltaksansatte i Varig tilrettelagt arbeid møte på jobb?

NAV skriver (25. mars): Tiltaksdeltakere i arbeidsmarkedstiltak som er ansatt som arbeidstakere i en eller annen grad, skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon.

Dette betyr: For hver enkelt arbeidstaker i VTA må du vurdere smitterisiko opp mot vedkommendes arbeidsoppgaver før du eventuelt kaller arbeidstakeren inn på jobb. Viktige momenter i vurderingen vil typisk være om arbeidstakeren er særlig utsatt ved smitte, og om arbeidsoppgavene som skal utføres, kan tilrettelegges slik at smitterisiko blir så liten som mulig. Også transport til og fra jobb bør være med i vurderingen. Etter vårt syn er det også hensiktsmessig å ta med i risikovurderingen om de ansatte blir utsatt for større smitterisiko ved ikke å være i arbeid.

ASVL anbefaler at denne vurderingen er streng fra bedriftenes side. Benytt ASVLs sjekkpunktliste, og gjør gjerne vurderingen i samråd med kommunehelsetjenesten. 

Skal deltakere i Arbeidsforberedende trening møte?

Deltakere i Arbeidsforberedende trening skal ikke møte i tiltaket i perioden 12. mars til og med 17. april.

Hva med personer som har tiltak i kommunal regi?
Selv om NAVs melding gjelder tiltaksdeltakere i statlige arbeidsmarkedstiltak, anser vi det som naturlig at heller ikke personer i kommunale tiltak møter.

Får tiltaksdeltakerne utbetalinger fra NAV når de ikke møter?
Ja. For å få utbetalt tiltakspenger må brukeren svare «Ja» på spørsmål 2 om at brukeren har deltatt på kurs/tiltak og deretter krysse av for alle dager brukeren skulle ha deltatt i denne perioden.

Skal ordinært ansatte møte på jobb?
Det er ikke gått ut noen beskjed om at tiltaksarrangørene skal stenge selv om tiltaksdeltakerne ikke møter. Hvorvidt ordinært ansatte skal møte på jobb eller jobbe hjemmefra må besluttes lokalt. Regjeringen anbefaler de som kan, å jobbe hjemmefra dersom det er mulig, for å redusere smitterisiko.

Kan ordinært ansatte bidra i produksjonen som ellers ville blitt ivaretatt av tiltaksansatte?
Ja. Det er smittevernhensyn som er årsaken til at de tiltaksansatte ikke kommer på jobb. Tiltaksarrangøren står fritt til å opprettholde produksjonen med resterende bemanning. Her minner vi igjen om å følge myndighetenes råd for å redusere smitterisiko.

Kan vi følge opp tiltaksdeltakere selv om de ikke møter?
Ja, NAV presiserer at deltakerne skal ha et digitalt oppfølgingstilbud.

For VTA-deltakere handler det vel mest om å holde kontakt, ta seg tid til å forklare situasjonen og evt koordinere innsats med kommune og bolig. For noen få kan det bli nødvendig å opprette et oppfølgingstilbud som innebærer oppmøte noen timer i uka. I slike tilfeller må forflytning/ transporttilbud også risikovurderes.

For deltakere i AFT er det forventet, og det er mulig å opprettholde en del av virkemidlene i tiltaket for å holde deltakerne i gang ved hjelp av digitale hjelpemidler.

I ASVL jobber vi nå med å skaffe oss en oversikt over virkemidler for hvordan bransjen kan følge opp, og hvilke verktøy som kan gjøres tilgjengelige. Vi anbefaler å gi et tilbud til tiltaksdeltakere digitalt eller via telefon der dette er mulig. Begynn gjerne med å kartlegge om deltakerne har tilgang til PC/ internett, og se om dere har anledning til å låne ut laptoper til de som ikke har egne ressurser.

Vi minner om at fagprogrammene har gode funksjoner som f.eks. sms-funksjon som kan benyttes i den situasjonen vi nå er i.

Se gjerne på vår plattform for digitale verktøy, eller AI-læring hos Arbeid & Inkludering.

Hva skjer med innsøkning av nye deltakere til Arbeidsforberedende trening?

NAV skriver: Innsøk av deltakere til AFT skal ikke stoppe opp i perioden frem til 17. april, men det må gjøres en vurdering av om deltaker kan nyttiggjøre seg tiltakets digitale rammer, så lenge det er aktuelt.

Kan vi bruke ledig kapasitet og tid til kompetansehevende tiltak?
Ja. Vi i ASVL vil  tilby nettbaserte kurs. Følg med på asvl.no.

Slike kurs i egenregi fra ASVL vil bli kostnadsfrie, og vi kommer tilbake med mer informasjon når nye kurs er klare.  Se ellers gjerne på vår plattform for digitale verktøy, eller AI-læring hos Arbeid & Inkludering for læringsopplegg og digitale ressurser.

Koronavirus og permittering:

Ettersom NAV har pålagt bedriftene å gjøre en vurdering av smitterisiko for VTA-ansatte, er mange de VTA-ansatte bedt om å holde seg hjemme. De har ikke status som permittert etter Hovedavtalens strenge regler. Dersom noen blir permittert etter Hovedavtalens regler, har de ikke rett på lønn. Ansatte som velger å holde seg hjemme, har heller ikke rett på lønn.
Tilskudd vil bortfalle dersom man ikke opprettholder bemanningen i avtalen som gjelder for Varig tilrettelagt arbeid – altså at det er én veileder pr fem deltakere.
Det betyr: Du kan permittere veiledere dersom du har tettere bemanning enn én veileder pr fem deltakere i VTA. Men du kan altså ikke gå under bemanningsnormen.
For veiledere i Arbeidsforberedende trening vil samme prinsipp gjelde – men her er nedre bemanning én veileder pr seks deltakere.

Bedriftene må for øvrig, ut fra sin økonomiske virkelighet, vurdere hvilke tiltak som er nødvendig.

I denne situasjonen minner vi om hovedavtalenes bestemmelse om at det ikke skal fattes beslutninger som er av viktighet for de ansatte før de ansatte ved sine tillitsvalgte er gitt mulighet til å komme med sine synspunkter på eventuelle tiltak.

Regjeringen har besluttet at arbeidsgiverperioden ved permittering blir endret fra 15 til 2 dager.

På denne siden finner du mer inngående informasjon om permittering.

Her finner du eksempel på et permitteringsvarsel

Hva med koronavirus og personvern?

Datatilsynet gir følgende generelle råd:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt «risikoområde» er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning. Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det likevel fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene.

Les mer om koronavirus og personvern på denne siden

Hva skjer med ASVLs kurs?
Vi følger myndighetenes råd, og avlyser alle kurs og konferanser som er basert på fysisk tilstedeværelse.

Deltakere på kurs som allerede er bekreftet, skal ha mottatt en egen e-post om avlysning. I første omgang er kurs frem til og med sommeren avlyst, men det vil vurderes fortløpende om ytterligere kurs skal kanselleres. Det vil i så fall bli sendt ut informasjon til alle påmeldte for hvert enkelt kurs så snart et kurs blir besluttet kansellert.

Kommunen ber bedriften bidra til bemanning av omsorgsbolig. Hva svarer vi?
ASVL oppfordrer medlemmene til å bidra i den store dugnaden. Dersom kommunen bidrar økonomisk og endrede arbeidsoppgaver aksepteres av den enkelte ansatte, kan dette være en hensiktsmessig løsning.

Hvordan får jeg tak i ASVL?
ASVL opprettholder full tjeneste. Men våre fastlinjer vil for det meste ikke være bemannet.

Vi ber deg derfor ringe direkte til en av medarbeiderne på mobiltelefon, eller sende e-post.

På denne siden finner du kontaktinfo til hver enkelt medarbeider i sekretariatet.