Arbeids- og sosialdepartementet kan ikke utrede om Varig tilrettelagt arbeid skal overføres til kommunene. Brukerne må involveres, og utredningen må foretas av nøytrale aktører, mener ASVL.

Forstørrelsesglass_shutterstock.jpg

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort det klart at departementet selv skal utrede arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid med sikte på en overføring til kommunene. 

Stortingsmeldingen om kommunereformen ble behandlet i juni, og stortingsflertallet gikk da inn for en en utredning der hensynet til brukerne skal stå i fokus. 

Men departementet har gitt uttrykk for at de likevel ikke tolker stortingsflertallets behandling av Stortingsmelding som et endret mandat, og fastholder at hovedoppgaven er å utrede “med sikte på overføring fra stat til kommune”. 

Departementet, som tidlig har flagget sitt ståsted i saken, skal altså utrede dette selv, og de virker å være mer opptatt av å kommunalisere enn å utrede slik at hensynet til brukerne blir ivaretatt. De kommer heller ikke til å ta brukerne med på utredningen.

Vi tror ikke dette blir en uhildet utredning til beste for brukerne, og ASVL har derfor skrevet et brev til departementet, der vi protesterer på den planlagte fremgangsmåten.