Påpeker at det vil føre til mer utenforskap.

Faksimile fra en tidligere artikkel om kuttene. Namdalsavisa.

 

Fra 1. mars har flere lokalsamfunn i Trøndelag mistet tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening (AFT). Kuttene innebærer også at vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i området må si opp veiledere i tiltaket.

ASVL sentralt jobber tett med ASVLs styre i Midt-Norge for å reversere kuttene. Vi har blant annet bistått i forbindelse med at ordførerne i flere av de rammede kommunene laget et opprop.

Med bistand fra Samfunnsbedriftene har det også lyktes oss å få en god dialog med KS om saken. Som et resultat av dialogen, kritiserte KS nylig  regjeringen for nedtrekket, og påpekte at det vil føre til mer utenforskap. Kritikken ble fremført i et konsultasjonsmøte mellom partene.

Her ser du uttalelsen fra KS:

Økt bruk av vekst- og attføringsbedriftene
Vekst- og attføringsbedriftene er i stor grad eid av det offentlige, og samfunnsoppgaven deres
er å gjøre arbeid mulig for alle, der folk bor. Mange av de som deltar i vekst- og
attføringsbedriftene har tidligere erfaring med ordinært arbeid, mens andre er unge mennesker
som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, eller
som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Det finnes rundt 10 000 tilrettelagte arbeidsplasser i Norge (VTA og VTO) i dag. En rapport
fra ASVL (arbeidssamvirkenes landsforbund) viser at det er behov for 800 nye tilrettelagte
arbeidsplasser hvert år for å kunne gi et tilbud til elever mellom skole og arbeid. Staten bør
derfor kjøpe flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. Flere VTA-plasser vil gi meningsfullt
arbeid til flere, og avlaster de kommunale helsetjenestene.

Vekst og attføringsbedriftene bidrar til en bedre overgang mellom skole og arbeid.
Lærekandidatordningen fører til at mange unge kommer seg inn i arbeid, enten i form av VTA
(varig tilrettelagt arbeid), VTO (Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet) eller ordinært
arbeid i bedrift. Lærekandidatordningen kan trolig bli bedre kjent og mer brukt. KS har i
høringen til Liedutvalgets rapport støttet en endring av praksisbrev til en
delkompetanseordning. For å møte arbeidslivets behov for kompetanse under fagbrevnivå er
det viktig med forskning på lærekandidatordningen. Selv om praksisbrevordningen er lite
brukt bør det også innhentes mer kunnskap om denne ordningen, særlig med tanke på
forslaget om å gjøre dette om til en delkompetanseordning.

I løpet av pandemien har det blitt flere unge med svak tilknytting til arbeidslivet. Vi
registrerer at NAV får politiske føringer ift. å bruke mer lønnstilskudd, eller kvalifisering,
mens lavterskel-tilbudet AFT (arbeidsforberedende trening) får nedtrekk. Manglende
opptrapping på AFT vil forsterke utenforskapet i årene som kommer.
KS ønsker nærmere dialog med regjeringen om bruken av vekst- og attføringsbedriftene i
arbeidet med meldingen om utenforskap og inkludering i arbeids- og samfunnsliv.