Her er hovedpunktene fra ASVLs høstkonferanse.

ASVLs høstkonferanse ble avholdt 10. november, og tema for dagen var: Like muligheter i arbeidslivet.

Se egen oversikt med video av alle innleggene

Blant foredragsholderne var Likestillings- og diskrimineringsombudet ved fagdirektør Eli Knøsen.

Lærekandidatordningen – en bro til yrkeslivet

Hun tok i sitt innlegg til orde for at lærekandidatordningen bør inn på statsbudsjettet, og at midlene må øremerkes.

Utklipp fra Knøsens innlegg

Lærekandidatordningen sikrer at elever med vedtak om spesialundervisning kan få yrkesrettet fagopplæring i bedrift. Dessverre er ordningen bredt tilgjengelig i få noen fylker.

Fagdirektør Eli Knøsen

 

Knøsen sa i sitt innlegg at spesialundervisning bør underlegges nasjonale føringer, i form av en bindende forskrift til opplæringsloven.

Bufdirs avdelingsdirektør Anna Bjørshol understreket i sitt innlegg at FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli enda viktigere fremover, og at etaten er opptatt av å samle statistikk for å kartlegge situasjonen innen utdanningsfeltet.

Arbeidsdirektøren fornøyd med resultater

Også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim holdt innlegg på konferansen.

Han understreket hvor viktig bransjen er for å sikre at arbeid er en mulighet for alle, også personer med utviklingshemning.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

 

Den nye arbeids- og velferdsdirektøren, Hans Christian Holte, hilste til vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene, og understreket hvor viktig at det er at Nav og bedriftene samarbeider om å gjøre arbeid mulig for alle. Han påpekte også at resultatene i Arbeidsforberedende trening er gode, trass i pandemien.

Organisasjon i fokus

Siste del av konferansen var viet ASVLs fremtidige organisering. Spørsmålet om hvorvidt ASVL bør fortsette å stå alene, eller finne sammen med en annen organisasjon, ble satt på dagsorden. NHO, Virke og Samfunnsbedriftene holdt alle innlegg der de redegjorde for hvilke fordeler en sammenslåing kunne innebære. I tillegg redegjorde direktør i ASVL Dag Sandvik for hvordan et alternativ der ASVL fortsatt står alene kan se ut, på oppfordring fra styret i ASVL.

Avslutningsvis holdt Morten Brandt et inspirerende innlegg med tittel: Arbeidsglede som smitter. 

Konferansen var i år digital på grunn av koronasituasjonen, men ledere og ansatte i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, samt andre interesserte, fulgte konferansen fra mange ulike steder i landet. 

Til tross for enkelte tekniske problemer, tyder tilbakemeldingene på at de fleste var godt fornøyd med årets høstkonferanse.