I dag overleverte Rettighetsutvalget sin innstilling til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Det er en grundig gjennomgang, men den mangler en ting: Forslag om å lovfeste retten til arbeid for utviklingshemmede.

Osmund Kaldheim_crop.jpg

Rettighetsutvalget har levert en grundig gjennomgang av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemning.

Samfunnet har sviktet på punkt etter punkt, og utvalgets innstilling viser at det er behov for en fornyet ansvarsreform.

Som arbeidsgiver- og interesseforening for 220 vekstbedrifter som gir arbeid til gruppen, er vi naturligvis mest opptatt av det som handler om jobb.

Arbeidsevnevurdering

Utvalget fastslår at mange står i kø for å få en tilrettelagt jobb i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Og mørketallene er store.

Vi synes det er bra at utvalget foreslår at utviklingshemmede skal få rett til å få sin arbeidsevne vurdert. Det i seg selv vil føre til at mange flere vil bli ansett som kvalifisert for en jobb.

Men det vil også føre til at mange utviklingshemmede får beskjed om at de kan jobbe, uten at det er jobb til dem. Med andre ord mangler det siste og avgjørende leddet i kjeden.

Politisk vilje

Det er et politisk ansvar å sørge for arbeidsplasser til personer med utviklingshemning. ASVL mener at det kan løses ved to grep:

• Det må lovfestes at utviklingshemmede som har restarbeidsevne, også har rett til arbeid.

• Statsbudsjettet må inneholde en kraftig opptrappingsplan for antall VTA-plasser.

Med andre ord: Det er ikke behov for forsøk der man tester ut om VTA skal være helt eller delvis i kommunal regi. Dagens ordning med bevilgninger over statsbudsjettet fungerer.

Det er bare den politiske viljen det står på.