Ellinor Bru har nylig levert sin masteroppgave ved Nord universitet. Den handler om brukermedvirkning i kartleggingsverktøyet som kalles ROS-samtalen.

Ellinor Bru_crop.jpg

Denne våren leverte Ellinor Bru, student ved Nord universitet, sin masteroppgave i Politikk og samfunnsendring.

Den har fått tittelen:

Ivaretar ROS-samtalen brukermedvirkning?

En studie av tre aktørers opplevelser av om bruker og ROS-utreder er «eksperter sammen».

Les oppgaven

Oppgaven konkluderer med at ROS-samtalen – med noen forbehold- i stor grad ivaretar brukermedvirkning, og innholder flere spennende refleksjoner rundt temaet.

Bru har fått stipend fra ASVL som et bidrag til å skrive oppgaven.

Kvalitative intervjuer

-Jeg har jobbet på NAV tidligere som vikar, og har hatt kontakt med brukere i den sammenhengen. Jeg synes brukermedvirkning er viktig. Det er et spennende tema som jeg gjerne funnet ut mer om, for eksempel er det interessant med forskjeller i hvor godt brukermedvirkning er ivaretatt i ulike velferdssystemer. Det er et spennende tema som jeg gjerne skulle funnet ut mer om, for eksempel er det interessant med forskjeller i hvor godt brukermedvirkning er ivaretatt i ulike velferdssystemer, forteller 26-åringen, som er bosatt i Bodø.

Oppgaven ble skrevet ved Nord universitet.

Hun synes det har vært gøy å få prøve seg som forsker.

-Det var veldig utfordrende å gjennomføre en så stor studie, og særlig synes jeg omfanget av etterarbeidet etter intervjuene var mye større enn jeg trodde. Jeg har fått stor respekt for forsker om gjennomfører store mengder kvalitative intervjuer.

Utreder eller veileder?

I oppgaven retter hun også oppmerksomheten mot distinksjonen mellom utreder- og veilederrollen.

-Jeg fikk opplysninger om at enkelte brukere underskriver ROS-rapporten selv om de ikke er enige i den. Jeg problematiserer det i oppgaven, for det tyder jo på at brukeren kan oppleve at han eller hun har minst makt i relasjonen mellom utreder og bruker, selv om intensjonen med ROS er noe annet, sier hun.

Ellinor Bru er for tiden på jobbjakt, og ønsker seg en jobb der hun kan engasjere seg i samfunnsspørsmål, og som gir henne varierte oppgaver.

Nedenfor kan du lese Ellinors sammendrag av oppgaven

Sammendrag

Nav samarbeider i dag – i tråd med «bestiller-ufører modellen» (BU-modellen) – med flere eksterne tiltaksarrangører. Et eksempel på hvordan BU-modellen kommer til uttrykk er når Nav i forbindelse med deres arbeidsevnevurderinger bestiller arbeidsevnekartlegginger av brukere fra eksterne tiltaksarrangører. ASVLs arbeidsmarkedsbedrifter er et eksempel på en slik tiltaksarrangør, og ROS-samtalen er et av flere verktøy som benyttes når disse bedriftene kartlegger brukernes arbeidsevne.

I denne masteroppgaven rettes fokuset mot å undersøke brukermedvirkningsaspektet i ROS-samtalen. Oppgavens problemstilling er «I hvilken grad er ROS-samtalen et verktøy (i arbeidsevnekartlegginger) som ivaretar brukermedvirkning?», og undersøkes gjennom 9 kvalitative dybdeintervjuer med tre sentrale aktører (tre brukere, tre ROS-utredere, tre Nav-veiledere).

Undersøkelsen fikk frem flere viktige trekk ved ROS-samtalen. Et generelt trekk ved aktørenes opplevelser var at de hadde gjennomgående positive opplevelser med ROS- samtalen. Samtidig viste undersøkelsen at det var enkelte av informantene som gav uttrykk for motsetningsfylte opplevelser. Den endelige konklusjonen som trekkes i denne oppgaven er at ROS-samtalen – med visse forbehold – i stor grad ivaretar brukermedvirkning.

Ellinor Bru

Les oppgaven