Arbeidsminister Anniken Hauglie la i deg frem NAV-meldingen. I meldingen går det blant annet frem at NAV skal få større fleksibilitet i gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak.

anniken-hauglie_bredde.jpg

Arbeidsminister Anniken Hauglie la i dag frem NAV-meldingen. I meldingen går det blant annet frem at NAV skal få større fleksibilitet i gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak.

I meldingen, som har fått navnet Meld St. 33 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, understrekes det at personer som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg tiltak i ordinært arbeidsliv, skal få et godt tilbud gjennom Arbeidsforberedende trening. Tiltaket skal gjennomføres av forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter.

Ellers er det særlig to viktige endringer som er verdt å merke seg når det gjelder arbeidsmarkedstiltak:

1) Regjeringen ønsker å gi Arbeids- og velferdsdirektoratet mer fleksibilitet, slik at NAV i større grad kan velge om avklarings- og oppfølgingstjenester skal kjøpes av eksterne tiltaksarrangører, eller om NAV skal utføre disse oppgavene selv

2) Regjeringen ønsker å tone ned dagens aktivitetsstyring av NAVs tiltaksgjennomføring. I praksis vil dette innebære at det blir lagt mer vekt på kvaliteten på tiltakene og resultatene for arbeidssøkerne enn på gjennomføring av et bestemt antall plasser. Regjeringen vil se nærmere på hvordan tiltaksgjennomføringen skal styres i forslag til statsbudsjett til høsten.

Det er ikke varslet endringer for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

Andre momenter det er verdt å merke seg:

1) Unge skal være en prioritert målgruppe for arbeidsrettet bistand. Garantiordningene skal forenkles for å oppnå en klarere og mer entydig prioritering av unge.

2) Gjennomføringen av behovs- og arbeidsevnevurderingene skal forenkles med sikte på økt arbeidsretting, avbyråkratisering og bedre brukermedvirkning.

ASVL vil sette seg nærmere inn i hva endringene vil kunne innebære i tiden fremover, og holde medlemmene oppdatert. Særlig vil vi være oppmerksomme på den varslede endringen i styringen av tiltaksgjennomføring. En mer utførlig presentasjon av nytt system vil komme i forbindelse med statsbudsjettet.

Les stortingsmeldingen