Fra 1. januar 2019 innføres følgende endringer:

Strengere definisjon av fast ansettelse

Hovedregelen i arbeidsforhold er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det fremgår imidlertid ikke av arbeidsmiljøloven hva som regnes som fast ansettelse. Dette har medført at det foreligger typer av arbeidskontrakter som ikke er forutsigbare for arbeidstaker, og i gråsonen for hva som anses å være lovlig. Et eksempel på dette er ansettelseskontrakter hvor ansettelsen er fast, men uten garanti for stillingsomfang, typisk tilkallingsvakter.

Ved lovendringen vil begrepet «fast ansettelse» være definert som løpende og tidsubegrenset og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder. I tillegg innføres det krav til at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsinnhold. Det kan være noe uklart hva som ligger i dette kravet. Det som fremgår av de nye reglene er at arbeid som utføres periodevis ikke hindrer fast ansettelse, så fremt arbeidsavtalen fastsetter eller gjør det mulig å beregne når arbeidet skal utføres. Avtaler uten slik forutberegnelighet oppfyller ikke vilkårene for fast ansettelse. Dersom avtalen heller ikke oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse vil avtalen etter lovendringen være ugyldig.

Reglene vil gjelde alle arbeidsforhold.

Utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse

Etter dagens regler kan arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat kreve fast ansettelse etter tre år. Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter, kan kreve fast ansettelse etter fire år. Som følge av lovendringen kan arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i tre år kreve fast ansettelse dersom den midlertidige ansettelsen bunner i en kombinasjon av de ovenfor nevnte alternativene.

Dette betyr at en ansatt som først har vært midlertidig ansatt i ett vikariat og deretter midlertidig ansatt i en stilling hvor arbeidet er av midlertidig karakter, kan kreve fast ansettelse etter tre år.

Regelendringen innebærer en noe utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Reglene får mest sannsynlig størst betydning ved innleie fra et bemanningsbyrå hvor det oftere blir benyttet ulike grunnlag for innleie.

Skjerper regler om innleie av arbeidskraft

Stortinget har vedtatt å begrense muligheten for virksomhet som har tariffavtale til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft, også for de tilfeller der vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt. Etter dagens regler er det nok at det opprettes en lokal fagforening for å kunne inngå slike avtaler. De nye reglene innebærer at det kun er virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (fagforening med minst 10 000 medlemmer) som kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie.

Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til del av stilling

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) som innebærer at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en stilling. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2019

Lovendringen er begrunnet i målet om å redusere uønsket deltid og med det også styrke kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og deres mulighet til reell økonomisk uavhengighet.

Kun digital innsending

Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgiver som hovedregel kun sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Allerede fra desember i 2018 må arbeidsgiver sende den digitale inntektsmeldingen for ytelser som skal utbetales fra januar 2019. Det vil være når en arbeidstaker søker om en ytelse fra NAV frem i tid, for eksempel foreldrepenger.

Eksempel:

Kari Nordmann skal ha foreldrepenger fra 7. januar 2019. Hun søker NAV om foreldrepenger i slutten av november. Arbeidsgiver må sende inntektsmelding for Kari fire uker før foreldrepermisjonen hennes starter, og ettersom ytelsen gjelder for ytelser som skal utbetales fra januar 2019, må inntektsmeldingen sendes digitalt.

Nye regler for beregning av sykepenger

Endringene er knyttet til nye beregningsregler av sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger. Det gjør behandlingen av disse sakene mer effektiv, sikrer større grad av likebehandling og forenkler arbeidsgivernes arbeid med beregning og fastsetting av beregningsgrunnlaget.

Regelendringene trer i kraft 1. januar 2019.