Nytt regelverk om varsling trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Foto: Shutterstock

Fra 1. januar 2020 gjelder nye varslingsregler i Arbeidsmiljøloven.

De viktigste endringene er:

  • Arbeidsmiljølovens formål er utvidet med å «legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten»
  • «Kritikkverdige forhold» er eksemplifisert som a) fare for liv eller helse, b) fare for klima eller miljø, c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, d) myndighetsmisbruk, e) uforsvarlig arbeidsmiljø og f) brudd på personopplysningssikkerheten.»
  • Fremgangsmåten ved varsling er tydeliggjort ved at arbeidstaker alltid kan varsle internt, eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, eller eksternt til media eller offentligheten for øvrig.
  • Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling er tydeliggjort: Varselet skal undersøkes tilstrekkelig innen «rimelig tid», varsler skal sikres «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø», og – dersom det er nødvendig – «sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.»
  • Med gjengjeldelse «menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff».

Arbeidstilsynet har varslet at de vil komme med en nasjonal varslingsveileder. Så snart denne foreligger, vil ASVL sende denne til medlemmene.