Økt koronasmitte: Råd og verktøy

Foto: Shutterstock.com

Oppdatering 24. januar

Etter utbruddet av mutert koronavirus i Nordre Follo, med skjerpede tiltak for kommuner i Oslo-området, sendte Arbeids- og velferdsdirektoratet ut et notat der de ber fylkene diskutere hva dette innebærer for tiltaksgjennomføringen i regionen.

«For VTA har tiltaksarrangør et arbeidsgiveransvar. Tiltaksarrangør må foreta en individuell og helhetlig vurdering av situasjonen til brukerne hvorvidt bruker skal delta på tiltaket eller holde seg hjemme.», skriver direktoratet.

Videre skriver direktoratet at arbeidsmarkedstiltak bør gjennomføres digitalt.

ASVL oppfordrer bedriftene til å gjennomføre gode smittevernvurderinger, og om å gå i dialog med NAV fylke om gjennomføring av Arbeidsforberedende trening.

 

Oppdatering 19. januar:

Det foreligger enn så lenge ikke nye retningslinjer for tiltaksarrangører, men Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt ASVL beskjed om at retningslinjer som skal gjelde fremover, vil bli kommunisert snarlig.

 

Fra 6. januar og foreløpig til 18. januar gjelder skjerpet instruks for tiltaksarrangører.

For Arbeidsforberedende trening innebærer dette:

  • Tilbudet skal gis digitalt

ASVL har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og direktoratet presiserer også, utover det som står i den ovennevnte instruksen:

  • Tiltaksdeltakere i intern praksis skal sendes hjem, og altså få digital oppfølging
  • Tiltaksdeltakere i ekstern praksis kan fortsette etter en skjønnsmessig vurdering av smittevernet.
  • Oppstart av nye deltakere i tiltaket skal skje digitalt.
  • Det skal ikke etableres nye arbeidspraksisløp i denne perioden.

For Varig tilrettelagt arbeid innebærer dette:

  • Tiltaket fortsetter som før, med etablerte smitteverntiltak.
  • Bedriftene skal gjøre individuelle vurderinger knyttet til hver arbeidstaker.

 

Oppdatering fra 6. november 2020:

Smittetallene øker raskt, og både nasjonale og lokale råd er endret.

Det store variasjoner fra region til region, og fra lokalsamfunn til lokalsamfunn.

Vi ber alle bedrifter om å følge nasjonale råd, og være særlig oppmerksomme på lokale råd og bestemmelser. Utviklingen er nå rask og akselererende. Dermed gjelder det å planlegge for at situasjonen kan endres raskt, og gjøre grundige risikovurderinger.

Du finner oppdatert info på helsenorge.no og fhi.no.

Plan for smittevern 

Det er viktig at du har en skriftlig plan over smitteverntiltakene som bedriften gjennomfører. Planen gjør det enklere å systematisere tiltakene, men det er også din skriftlige dokumentasjon på hva bedriften gjør for å hindre smitte.

Det kan være aktuelt å be enkeltpersoner om å holde seg hjemme dersom det er vanskelig å opprettholde smittevern. Vi anbefaler at du bruker vår sjekkpunktliste for smittevern når du skal foreta individuelle vurderinger. 

Normal drift så langt det lar seg gjøre

NAV forventer at arbeidsmarkedstiltak går mer eller mindre som normalt, og det er ikke kommet nye retningslinjer for tiltaksarrangører etter at de nasjonale tiltakene ble endret 5. november. 

I praksis betyr dette at det forventes at bedriftene er åpne, og at bedriftene tilbyr et trygt arbeidsmiljø til tiltaksdeltakere og ansatte. Men det er forståelse for at smitteverntiltak fører til at driften og tilbudet må tilpasses. Det kan for eksempel være at ikke alle ansatte er til stede på samme dag, eller at arbeidsdagen blir delt opp slik at ulike grupper har ulike arbeidstider.

I tillegg er det åpenbart at lokale råd og bestemmelser vil påvirke hva slags tilbud som kan gis. 

Ved smitteutbrudd

Det er økende sannsynlighet for at bedriften kan bli rammet av et lokalt smitteutbrudd. Vi vil anbefale deg å få på plass en plan for hvordan din bedrift vil håndtere et eventuelt utbrudd.  

Ta utgangspunkt i myndighetenes føringer for isolering og karantene. Kartlegg hvem som kan regnes som nærkontakter til de smittede. 

Planen bør være detaljert, og må også inneholde punkter om hva slags kommunikasjon som er nødvendig til hvilke målgrupper. Det er mange gode tips å hente hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om krisekommunikasjon. 

Ellers viser vi til våre Spørsmål og Svar om smittevern i vekst – og arbeidsinkluderingsbedrifter, der vi besvarer en del spørsmål som kom opp i forbindelse med vårt webinar 21. august.