Flere tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et viktig tiltak innen arbeidsmarkedet som gir omfattende støtte og bistand til personer som trenger ekstra hjelp for å komme i jobb. Dette tiltaket tilbys av vekst- og attføringsbedrifter på oppdrag fra NAV.

Varigheten av tiltaket er vanligvis ett år, men det er også mulighet for forlengelse på ett år. For de som gjennomgår opplæring med sikte på formell kompetanse, kan tiltaket vare ytterligere ett år.

Hovedmålgruppen for AFT er personer som har behov for bred og omfattende støtte. En undersøkelse utført av Oslo Economics viser at en overvekt av deltakerne er under 30 år, og seks av ti deltakere har påbegynt videregående utdanning. Et fåtall har høyere utdanning. Mange av deltakerne har vært uten arbeid i flere år, og det er vanlig å oppleve psykiske helseutfordringer blant dem.

Selv om AFT har vist seg å være et verdifullt tiltak for å hjelpe sårbare grupper inn i arbeidslivet, er det en betydelig mangel på tiltaksplasser. I gjennomsnitt får rundt 8000 personer hver måned tilbud om AFT. Imidlertid varierer tilgangen til tiltaket betydelig fra fylke til fylke. Ifølge undersøkelsen fra Oslo Economics var det store forskjeller mellom ulike fylker i perioden 2017-2019. I Vestfold og Telemark hadde nesten 1 av 10 personer med nedsatt arbeidsevne gjennomført AFT, mens tallet tilsvarte kun 3 av 100 i Møre og Romsdal.

En annen utfordring er ventetiden for å få plass i tiltaket. Mange må vente opptil seks måneder før de får muligheten til å delta i AFT, noe som kan være frustrerende for dem som trenger rask hjelp og støtte.

ASVL mener:

Det må etableres flere tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening. Arbeidssøkerne i dette tiltaket trenger bistand uavhengig av konjunktursituasjon. Det er derfor viktig at dette tiltaket unntas fra kutt når man reduserer tiltaksbudsjettene som følge av lavere arbeidsledighetstall.

Referanse

Oslo Economics (2020): Arbeidsforberedende trening (AFT) /nummer 2020-73. Oslo: Oslo Economics