Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år

I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023 presenterte regjeringen nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, som anslår behovet til å være mellom ca 1.000 og 2.000 nye jobber årlig.

Behovsanalysene er i tråd med det ASVL tidligere har hevdet. Vi har basert oss på tall fra Verdens Helseorgnisasjon (WHO), som sier at mellom 1 og 3 prosent av befolkningen har en form for utviklingshemning.

Meld. St. nr.45 (2012-2013), Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemning viser til at et anslag i Norge kan ligge på 1,5 prosent av befolkningen.

Det er verdt å merke seg at 1.000 årlige nye jobber ikke dekker etterslepet, som er stort.

I perioden 2010-2022 har det kommet til i snitt 340 nye tilrettelagte jobber årlig.

ASVL mener

Det må på plass minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år. Diskriminering av personer med utviklingshemning eller lignende tilretteleggingsbehov må opphøre. Norge må nyttiggjøre seg all mulig arbeidskraft. Å la personer funksjonshindringer gå ledige når de vil jobbe, er sløsing med verdifulle ressurser.

Referanser

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 uten jobb:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Andel utviklingshemmede i befolkningen:

Tallene og oppgitte kilder er hentet fra kunnskapsbanken i NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Antall nye tilrettelagte jobber – historisk:

Tall innhentet fra NAV