§ 3. MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER
Medlemsbedriftene plikter å vise lojalitet overfor foreningen og må ikke foreta handlinger som er i strid med fellesskapets interesser. Medlemsbedriftene kan ikke oppta direkte forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår med de sentrale ledd i de fagforeninger som ASVL har avtale med. Slike forhandlinger skal føres av ASVL.

Medlemsbedriftene plikter å gi ASVL opplysninger som er nødvendige for å fremme målet etter § 1.

Opplysninger av personlig og forretningsmessig art må ikke brukes til andre formål enn det som følger av ASVLs organisasjonsmessige virksomhet.

Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemsbedrifter.

3.1. Ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjør, skal bedrifter som stemmer nei til forslaget svare på tilsendt stemmeseddel med fullt navn og adresse.