§ 4. LANDSMØTE
Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.

Varsel om landsmøte sendes medlemsbedriftene minst 4 måneder før møtet holdes.

Styret innkaller landsmøte senest 1 måned før møtet holdes, med oppgave over de saker som skal behandles. Saker som medlemsbedriftene ønsker innbrakt for landsmøtet må være kommet til ASVLs sekretariat senest 3 måneder før landsmøte og skal behandles av styret før landsmøtet.

For saker som ønskes behandlet av distriktsforeningene etter at styret har laget sin innstilling, er fristen 1. januar.

Hver medlemsbedrift kan møte med 2 representanter, fortrinnsvis styreleder og daglig leder.

Hver medlemsbedrift har en stemme.

Det kan stemmes personlig eller ved skriftlig fullmakt. Fullmakter godkjennes av valgkomiteen. Jfr. § 8.

På landsmøtet har ASVLs sekretariat tale- og forslagsrett.

Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen avgjøres i.h.t. §§ 11 og 13.

Landsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsmeldinger.
2. Regnskap og revisors beretninger. Hvert regnskapsår behandles som egen sak.
3. Foreningens strategi for neste 2 års periode. 4. Andre saker som fremmes av styret eller medlemsbedriftene.
5. Fastsettelse av kontingent
6. Forslag til vedtektsendringer.
7. Valg av:

a)  styrets leder og nestleder
b)  styremedlemmer og varamedlemmer
c)  ASVLs revisor

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel dersom styret finner det nødvendig eller 1/4 av medlemsbedriftene krever det.

Varsel om ekstraordinært landsmøte skal sendes medlemsbedriftene minst 1 måned før møtet avholdes.

Saker til behandling skal vedlegges innkalling.
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.