§ 5. STYRET
Foreningens virksomhet ledes av et styre med leder, nestleder og et styremedlem fra hvert distrikt. Det velges 3 varamedlemmer i rekkefølge. Leder og nestleder velges uavhengig av distrikt. Styret velges for landsmøte- perioden.

Styreleder og øvrige medlemmer til styret kan kun gjenvelges for tre perioder slik at maksimal sammenhengende tid som medlem av styret blir 8 år.

Styret er beslutningsdyktige når minst 4 styremedlemmer er til stede. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

I styret skal begge kjønn være representert med minst 40 % av styrets medlemmer. Både styrelederfunksjonen og daglig lederfunksjonen skal være representert.

Styret innkaller lederne i distriktsforeningene til fellesmøte minst 2 ganger i året.