§ 6. DISTRIKTSFORENINGER
Medlemsbedriftene organiseres i distriktsforeninger hvis grenser og antall fastsettes av ASVLs landsmøte. Styret kan dispensere fra distriktsgrensene.

Distriktsforeningenes virksomhet ledes av et styre, i samsvar med ASVLs formål.

Årsmøte i distriktsforeningene avholdes innen 15. mars. Årsmøtet velger et styre på minst 3 medlemmer med 1 varamedlem. Styrets leder velges blant styremedlemmene for 1 år, styremedlemmer velges for 2 år.

Årsmøtet velger distriktets representant til ASVLs valgkomité med personlig vararepresentant. Årsmøtet nominerer 3 kandidater til ASVLs styre. Kandidatene skal dekke funksjonene styreleder/daglig leder og kvinne/mann. Forslaget skal omfatte en presentasjon av kandidatene og en begrunnelse for forslaget.

Et styremedlem fra ASVL tilhørende distriktet tiltrer distrikts- styret med forslags- og talerett.

Distriktsstyret er vedtaksført når et flertall av styret er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.

Til møter i distriktsforeningene kan ASVLs sekretariat møte med tale- og forslagsrett.

Det påhviler distriktsstyret å;

6.1.  fremlegge saker for distriktsmedlemmer til drøftelse og å gi uttalelse til styret, eller selv ta opp og avgi uttalelse i aktuelle saker.

6.2.  ivaretadistriktsmedlemmenesfellesinteresser.

6.3.  sendemøteprotokolltilsinemedlemmerogtilASVLs sekretariat.

6.4.  sammenkalle medlemmene til møte minst 2 ganger i året, og forøvrig når styret finner det påkrevd.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp til behandling meddeles distriktsstyret. Distriktsstyret kan ikke treffe beslutninger som er bindende for medlemmene.

Distriktsforeningen kan ikke treffe beslutninger som er bindende for ASVL uten styrets godkjenning.

Saker avgjøres ved simpelt flertall.