§ 8. VALGKOMITÈ
Valgkomiteen består av 1 medlem fra hvert distrikt med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges av distriktenes årsmøter. Funksjonstiden er landsmøte- perioden. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen skal på landsmøtet presentere sin innstilling inneholdende:

– forslag på styrets leder og nestleder
– 1 styremedlem fra hvert distrikt
– 3 varamedlemmer i rekkefølge

Presentasjonen skal inneholde en begrunnelse for hvert enkelt forslag. Styremedlemmene skal innstilles med en fra hvert distrikt. Valgkomiteen står fritt til å innstille hvem de vil, blant de kandidater distriktet har nominert.

Valgkomiteen er ikke bundet av distriktenes nominering når det gjelder å innstille kandidat til vervet som styreleder og nestleder.

Det påhviler sekretariatet å kalle valgkomiteen inn til første møte. Valgkomiteen fungerer også som fullmaktskomité med oppgave å godkjenne skriftlige fullmakter før stemmegivningen på landsmøte tar til.

Valgkomiteen foreslår for landsmøtet satser for honorering av tillitsvalgte i ASVL.