Illustrasjon: Shutterstock.com

 

20. august 2020 holdt ASVL webinar om smittevernregler i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter.

Nedenfor svarer vi på mange av spørsmålene som medlemmene sendte inn i forkant av webinaret. Når det gjelder karenetid, isolering etc., ber vi alle følge de allmenne rådene fra helsemyndighetene. Du finner lenker til informasjon fra helsemyndighetene i presentasjonen fra webinaret.

Overordnet bør du lage en plan for smitteverntiltakene i din bedrift. Planen gjør det ikke bare enklere å innføre adekvate tiltak. Planen er også din dokumentasjon på gjennomførte tiltak dersom det oppstår smitte i bedriften.

Spørsmål og svar:

 

Kan deltakere i tiltak reise med kollektivtrafikk?

Helsemyndighetene anbefaler at man ikke reiser med buss/tog etc i rushtiden. For å etterkomme dette, kan man for eksempel skyve på arbeidstiden, eller hente deltakere. Etter vårt syn er dette mest aktuelt i pressområder, der det er mange reisende med buss/tog i rush. Vi anbefaler derfor at man gjør en lokal vurdering. Pr 20. august anbefaler myndighetene bruk av ansiktsmaske i Oslo og Indre Østfold, i rushtid, og dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

 

Hvordan kan vi informere deltakere uten å skremme, og hvordan gjør vi avveininger mellom hva som er nødvendige tiltak, og hva som er tilstrekkelig? 

Vi anbefaler at man bruker tid på å lage informasjon tilpasset de ulike målgruppene. I stedet for å skremme, sørg for å innlemme smittevernrådene i bedriftens daglige rutiner, på lik linje med at man skal rydde opp etter endt arbeidsdag, eller si Hei når man møtes. Noen deltakere kan ha behov for særlig oppfølging. Sett av tid til å følge opp den det gjelder, og se om det kan være mulig å gjøre tilrettelegginger som gjør at det blir enklere å følge rådene for alle. Se presentasjonen fra webinaret for å avgjøre hvilke tiltak som gjennomføres, og hvilke som kan gjennomføres.

 

Hva hvis den ansatte ikke er i stand til å følge smittevernråd og -tiltak? 

Vurder om personen kan isoleres gjennom å tilrettelegge for andre oppgaver. Dersom dette ikke er mulig, kan personen bli bedt om å holde seg hjemme. I slike tilfeller vil bedriften ha lønnsplikt overfor den det gjelder.

 

Dersom en deltaker har helseutfordringer som tilsier at han/hun må holde seg hjemme på grunn av virussituasjonen, er det da nødvendig eller ønskelig med legeerklæring?

Vi henviser her til de normale fraværsreglene, og skal deltakere være borte fra jobb ut over egenmeldingsperioden kreves sykemelding som normalt.

 

Kan bedriften forby utenlandsreiser selv om land er gule/røde, når anbefalingene fra regjeringen er at vi skal holde oss hjemme? 

Arbeidsgiver kan uttrykke hva man ønsker når det gjelder reise til gule/røde land. Dersom reise innebærer at en deltaker havner i karantene (altså at personen har reist til rødt land), og bedriften har sagt tydelig fra om at man ønsker at ansatte avholder seg fra slike reiser, er det etter vårt syn ikke nødvendig å utbetale lønn i karantetiden.

 

Kan to personer fra samme bedrift sitte i samme bil når 1-metersregelen gjelder?

I en bil vil normalt denne regelen ikke kunne opprettholdes fullt ut. Myndighetene anbefaler bruk av munnbind når avstandsregelen ikke kan følges. Hver enkelt bedrift må vurdere hvorvidt munnbind kan være et aktuelt tiltak ved transport. 

 

Hvordan løser man kryssende trafikk i gangarealer når det er mange som MÅ gå gjennom gangen for å komme til spiseareal/garderober og arbeidsstasjoner?

En mulighet kan være differensierte spise-/arbeidstider. Mange steder opererer med gangretninger og sperrebånd for å regulere gangtrafikken. Dersom bedriften har anledning til å lage gulvmerking selv, anbefaler vi dette. Hvis ikke finnes det svært mye av denne typen merking på markedet nå. Gå til nærbutikken og bli inspirert! 

 

Hvordan forholder vi oss fremover med oppmøte av deltakere?

NAV forventer at vi tilrettelegger for et trygt arbeidsmiljø, men de forventer ikke at bedriftene har normal drift i denne situasjonen. Det innebærer etter vårt syn at det er adgang til forskjøvet/redusert arbeidstid, eller til å holde enkeltdeltakere hjemme dersom de ikke er i stand til å overholde smitteråd. Det er også mulig å redusere antall dager en person er på jobb for å sikre at ikke for mange er i bedriften samtidig.

 

Skal VTA-ansatte ha lønn dersom de må være hjemme på grunn av koronatiltak?

Bedriften har ansvar for arbeidsmiljøet. Dersom bedriften ber den ansatte om å være hjemme fordi det er det tryggeste gitt situasjonen, har bedriften lønnsplikt. (Et eksempel være dersom den ansatte har luftveissymptomer – da sier jo myndighetene klart at den det gjelde skal holde seg hjemme). Dersom den ansatte selv velger å være hjemme, har bedriften ikke lønnsplikt.

 

Er det noen egne føringer for arbeid med personer med særlig store behov (bemanningsfaktor fra 1:3 til 1:1)? Og skal vi som jobber på arbeidssenter for personer med store tilretteleggingsbehov følge anbefalinger for skole, eller arbeidsliv?

Det finnes ingen føringer som er spesifikk for denne gruppen. En må i hvert enkelt tilfelle etter en individuell risikovurdering vurdere om nødvendige smittevernshensyn kan ivaretas. Se sjekkpunktskjema for smittevern.

 

Kan vi ha kantine med buffet for egne ansatte?

Ja, så lenge en greier å opprettholde god hygiene og enmetersregelen er det ingen ting i veien for å ha kantine med buffet for egne ansatte. Et tips kan være å bruke pleksiglasskjermer foran maten, eller å lage ferdige porsjoner for å hindre at ansatte må ta i det samme serveringsbestikket.

 

Kan deltaker ha ekstern praksisplass? Hva med smittevernet?

Tiltaksarrangøren har ansvaret for å påse at smittevern kan opprettholdes på ekstern arbeidsplass. Vi anbefaler bedriftene å gå i dialog med de enkelte arbeidsplasser for å se hva som kan gjøres for å sikre fortsatt ekstern praksis.

 

Hvordan balansere gjennomføring av smitteverntiltak opp mot opprettholdelse av normal drift?

Dette er naturlig nok en vanskelig balansegang. Samtidig er det viktig å huske på at et smitteutbrudd kan få enda større konsekvenser for driften enn de hindringene som følger av smitteverntiltakene. Vi oppfordrer alle til å tenke kreativt på hvordan driften kan omstilles for å tilpasses situasjonen. Kan arbeidsoppgaver utføres på tryggere måter ved tilrettelegging? Kan bedriften deles inn i soner? Går det an å montere pleksiglass mellom tette arbeidsstasjoner? Kan munnbind være en løsning i særtilfeller? Se presentasjonen fra webinaret for flere innspill.

 

Er det mulig for ASVL å lage et smittevernkurs rettet mot deltakere?

ASVL vurderer dette, og kommer tilbake til saken.

 

Hva gjør vi om det blir et smitteutbrudd i bedriften?

Vi anbefaler at alle lager en plan for hva som må gjøres ved et utbrudd. Benytt tiden til å gjøre dette når smitteutviklingen er lav i din region. Ta utgangspunkt i myndighetenes føringer for isolering og karantene. Kartlegg hvem som kan regnes som nærkontakter til de smittede. Planen bør være detaljert, og må også inneholde punkter om hva slags kommunikasjon som er nødvendig til hvilke målgrupper. Det er mange gode tips å hente hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om krisekommunikasjon.